Urząd Stanu Cywilnego

Dane teleadresowe

Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin
kasa oraz pokoje nr: 20
tel. +48 58 536-12-61, wew. 16
fax +48 58 536-14-64
e-mail: usc@archiwum.pelplin.pl

Nr konta bankowego do opłat:
Bank Spółdzielczy o/PelplinNr: 89 8342 0009 2000 0358 2000 0003

Skład osobowy referatu

Janina Rybicka – Inspektor ds. Urzędu Stanu Cywilnego
W razie usprawiedliwionej nieobecności inspektora ds. USC zastępstwo pełni: Agnieszka Bielecka

 

Co i jak załatwić w Urzędzie Stanu Cywilnego? Karty spraw, formularze do pobrania

 1. Sporządzanie aktów urodzeń nowonarodzonym dzieciom
 2. Rejestracja dzieci urodzonych ze związków pozamałżeńskich
 3. Przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka
 4. Przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska matki
 5. Przyjmowanie oświadczeń o zmianie imienia (imion) dziecka
 6. Zawarcie małżeństwa cywilnego
 7. Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa
 8. Zaświadczenie potrzebne do zawarcia związku małżeństwa konkordatowego
 9. Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
 10. Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
 11. Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego
 12. Wpisywanie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
 13. Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
 14. Prostowanie oczywistych błędów pisarskich
 15. Wydawanie odpisów z aktów urodzeń, małżeństw i zgonów
 16. Zaświadczenie o dokonanych w księgach wpisach
 17. Sporządzenie aktu zgonu
 18. Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego
 19. Zmiany imienia lub nazwiska

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

 • sporządzanie aktów urodzenia
 • przyjmowanie zgłoszeń o urodzeniu dziecka w innym okręgu,
 • przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka,
 • przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
 • przyjmowanie oświadczeń o zmianie imienia dziecka w terminie 6 m-cy od dnia urodzenia,
 • wpisanie do księgi stanu cywilnego postanowień sądowych o ustaleniu treści aktu urodzenia jeżeli akt nie został sporządzony,
 • wydanie wypisów z ksiąg stanu cywilnego i zaświadczeń o zaginięciu księgi lub nie istnieniu aktu,
 • dokonywanie wzmianek dodatkowych i przypisów w księgach stanu cywilnego,
 • kompletowanie i przesyłanie do GUS formularzy dotyczących aktów urodzeń,
 • prowadzenia akt zbiorczych i skorowidzów do akt urodzenia,
 • sporządzanie i wpisywanie decyzji o ustaleniu treści aktu urodzenia sporządzonego za granicą,
 • wpisywanie postanowień sądowych o ustaleniu treści aktu urodzenia nieznanych rodziców,
 • sporządzanie aktów urodzeń, które nastąpiły za granicą,
 • przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński (udzielanie ślubów),
 • współpraca ze Stacją Łączności Komputerowej PESEL,
 • przyjmowanie zapewnień o wstąpieniu w związek małżeński,
 • sporządzanie aktów małżeństwa,
 • udzielanie ślubów osobom wstępującym w związek małżeński, celebrowanie jubileuszów długoletniego pożycia małżeńskiego,
 • sporządzanie aktów zgonu,
 • zawiadamianie innych urzędów stanu cywilnego o sporządzeniu aktu małżeństwa lub zgonu,
 • ustalenie i odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego,
 • kompletowanie i przesyłanie do GUS formularzy statystycznych dotyczących małżeństw i zgonów,
 • prowadzenie akt zbiorczych i skorowidzów do akt małżeństw i zgonów,
 • przyjmowanie oświadczeń od osób rozwiedzionych o powrocie do poprzedniego nazwiska,
 • wpisywanie decyzji o sporządzaniu aktu cywilnego, jeżeli małżeństwo lub zgon nastąpił za granicą i nie został zarejestrowany w księgach stanu cywilnego,
 • wpisywanie postanowień sądowych o uznaniu za zmarłego,
 • sporządzanie decyzji dotyczących odtworzenia aktu małżeństwa,
 • unieważnienie jednego z dwóch aktów stanu cywilnego stwierdzającego to samo zdarzenie,
 • uzupełnienie aktów stanu cywilnego na wniosek strony,
 • transkrypcja aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą,
 • sporządzanie decyzji dotyczących skrócenia ustawowego okresu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego,
 • wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej osobom posiadającym obywatelstwo polskie w celu zawarcia małżeństwa poza granicami kraju,
 • sporządzanie decyzji o sprostowaniu błędu pisarskiego,
 • wydawanie wypisów z ksiąg stanu cywilnego,
 • wpisywanie do ksiąg stanu cywilnego przypisów nadesłanych z innych USC dotyczących zgonu lub małżeństwa,
 • zawiadamianie innych Urzędów Stanu Cywilnego o zgonie lub zawarciu małżeństwa,
 • dbanie (konserwacja) o należyty stan ksiąg stanu cywilnego,
 • wydawanie zaświadczeń koniecznych do zawarcia związku małżeńskiego wyznaniowego,
 • wpisywanie do ksiąg ślubów konkordatowych,
 • przesyłanie akt zbiorczych w przypadku zawarcia ślubu konkordatowego w parafii nie znajdującej się na terenie gminy lub miasta Pelplin.
 • Sprawy związane ze zmianą imienia i nazwiska w trybie administracyjnym.