Ulgi dla inwestorów

ZWOLNIENIA PODATKOWE NA RZECZ ROZWOJU GOSPODARKI W GMINIE PELPLIN

Zwolnienie od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków.

  1. zwolnienie dotyczy budynków lub ich części wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności developerskiej i w zakresie handlu,
  2. zwolnienie dotyczy budynków oddanych do użytku po 1 stycznia 2006 r.,
  3. przy wystąpieniu o zwolnienie, podatnik zobowiązany jest dołączyć do wniosku następujące informacje:

–   powierzchnia użytkowa budynku będącego przedmiotem zwolnienia,

– wielkość pomocy de minimis uzyskanej przez przedsiębiorcę z różnych źródeł i w różnych formach w okresie ostatnich 3 lat kalendarzowych, w tym zaświadczenia o pomocy de minimis oraz informacji o każdej innej pomocy publicznej uzyskanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, z którymi związana jest pomoc de minimis udzielana na podstawie niniejszej uchwały,

–   oświadczenie przedsiębiorcy, iż nie znajduje się on w trudnej sytuacji ekonomicznej.

  1. pomoc publiczna udzielana jednemu przedsiębiorcy, łącznie z pomocą de minimis uzyskaną przez niego w okresie 3 ostatnich lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie może przekroczyć kwoty będącej równowartością 200 tysięcy euro, a w przypadku podmiotu gospodarczego działającego w sektorze transportu drogowego – 100 tysięcy euro.

Na podstawie Uchwały Nr x/75/07 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 28.11.2007 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków (tekst ujednolicony po zmianach wprowadzonych w dniu 28.12.2007 – uchwała nr XI/95/07)

Zwolnienie od podatku od nieruchomości dla nowo powołanych podmiotów gospodarczych.

  1. nowo powołane podmioty gospodarcze to te, które tworzone są przez osoby uprzednio zarejestrowane jako „bezrobotne” w Powiatowym Urzędzie Pracy bądź zatrudniają osoby „bezrobotne” z terenu Gminy Pelplin i które nie działały na terenie gminy i miasta Pelplin w okresie ostatnich trzech lat,
  2. okres zwolnienia jest uzależniony od ilości osób „bezrobotnych” zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu:

–    12 miesięcy – gdy zatrudniono od 2 do 5 osób,

–     24 miesiące – gdy zatrudniono powyżej 5 osób,

  1. przy wystąpieniu o zwolnienie, podatnik zobowiązany jest dołączyć do wniosku następujące informacje:

–     zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS,

–     kopie umów o pracę z zatrudnionymi osobami,

–     potwierdzenie wcześniejszego statusu osoby bezrobotnej z PUP,

–    informację o pomocy de minimis uzyskanej przez przedsiębiorcę z różnych źródeł i w różnych formach w okresie ostatnich 3 lat kalendarzowych, w tym zaświadczenia o pomocy de minimis oraz informacji o każdej innej pomocy publicznej uzyskanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, z którymi związana jest pomoc de minimis udzielana na podstawie niniejszej uchwały,

–    deklaracje rozliczeniowe ZUS potwierdzające stan zatrudnienia,

–   oświadczenia przedsiębiorcy, iż nie znajduje się on w trudnej sytuacji ekonomicznej.

  1. pomoc publiczna udzielana jednemu przedsiębiorcy, łącznie z pomocą de minimis uzyskaną przez niego w okresie 3 ostatnich lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie może przekroczyć kwoty będącej równowartością 200 tysięcy euro, a w przypadku podmiotu gospodarczego działającego w sektorze transportu drogowego – 100 tysięcy euro.

Na podstawie Uchwały Nr X/76/07 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 28.11.2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla nowo powołanych podmiotów gospodarczych (tekst ujednolicony po zmianach wprowadzonych w dniu 28.12.2007 r. – uchwała nr XI/96/07)