Szkoły

Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku

 Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku

filia GUTW Uniwersytetu Gdańskiego
siedziba: Plac Grunwladzki 4
83 – 130 Pelplin
e-mail: uniwersytet@archiwum.pelplin.pl
www.uniwersytet.archiwum.pelplin.pl
Profil

Misją PUTW jest podnoszenie jakości życia intelektualnego mieszkańców Miasta i Gminy Pelplin poprzez profesjonalnie prowadzone działania edukacyjne. Stąd Zarząd PUTW podjął decyzję o zwrócenie się do Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Gdańskiego o objęcie patronatem, Pelplińskiego Uniwersytetu. W czerwcu 2008 r. otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź na naszą prośbę. Sądzimy, iż współpraca z Gdańskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku spowoduje, że podejmowane przez nas działania prowadzone będą jeszcze bardziej efektywnie. Inauguracja pierwszego roku akademickiego odbyła się 1 października 2008 r.

Podstawowa oferta edukacyjna obejmuje następujące zagadnienia:

 1. zdrowie i medycyna,
 2. nauki społeczne,
 3. kultura i sztuka,
 4. przyroda i ekologia.

Wyżej wymienione bloki tematyczne realizowane są w formie wykładów, w wyznaczone środy miesiąca, w godz. 16:00 – 18:00, w sali wykładowej mieszczącej się w Miejskiej Bibliotece im. ks. Bernarda Sychty w Pelplinie (ul. Sambora 5).

W ofercie znajduje się także pakiet dodatkowych zajęć i warsztatów, są to m.in.:

 1. warsztaty artystyczne,
 2. zajęcia komputerowe,
 3. lektoraty językowe,
 4. dyskusyjny klub filmowy,
 5. dyskusyjny klub książki,
 6. klub turystyki,
 7. zajęcia ruchowe i gimnastyka relaksacyjna.

Kadra
Wśród wykładowców znajdują się naukowcy przychylni inicjatywie PUTW.

Historia
9 kwietnia 2008 r. decyzją członków założycieli powstał Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Andrzej Stanuch doceniając inicjatywę, wyraził zgodę na umieszczenie siedziby PUTW w Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin (Plac Grunwaldzki 4; 83 – 130 Pelplin). Inicjatorem i koordynatorem całego przedsięwzięcia jest mieszkanka Pelplina, Jadwiga Wasiuk. Miejscem spotkań Zarządu jest siedziba jednego z referatów tut. Urzędu – Gminne Centrum Informacji.

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej
Plac Mariacki 7
83 – 130 Pelplin
telefon: +48 (58) 536 –16 – 64
e-mail: seminarium@pelplin.diecezja.org
www.seminarium.pelplin.diecezja.org

Profil
Seminarium Duchowne jest instytucją, która wychowuje i kształci przyszłych kapłanów. Okres formacji kandydatów do kapłaństwa trwa 6 lat. W tym czasie alumni odbywają studia filozoficzne i teologiczne oraz pracują nad sobą pod kierownictwem moderatorów i wychowawców. Program dobrego przygotowania się do kapłaństwa obejmuje cztery, jednakowo ważne i wzajemnie się uzupełniające, wymiary formacji : formacja ludzka (alumni powinni rozwijać się wszechstronnie, troszcząc się szczególnie o kształtowanie i rozwój osobowości ludzkiej), formacja intelektualna (stanowi ona niezbędny element formacji seminaryjnej, dlatego do kandydatów do kapłaństwa wymaga się solidnego przygotowania teologicznego), formacja duchowa (jest ona sercem formacji seminaryjnej. Polega ona na dążeniu do życia w wewnętrznej jedności z Jezusem Chrystusem), formacja duszpasterska (stanowi ona niezbędny element formacji seminaryjnej, dlatego do kandydatów do kapłaństwa wymaga się solidnego przygotowania teologicznego)

Kadra
Rektor: ks. mgr lic. Antoni Bączkowski
Wicerektor: ks. dr Janusz Chyła
Około 50 wykładowców

Historia
Seminarium duchowne swoim początkiem sięga roku 1651, kiedy to bp Andrzej Leszczyński wydał dekret erygujący seminarium w Chełmnie, w 1829 roku zostało ono przeniesione z Chełmna do Pelplina.Uczelnia została ulokowana w zabudowaniach pocysterskich, sąsiadujących z przepiękną, gotycką świątynią zamienioną na katedrę. I tak pozostało do dziś. Troska o formację kapłanów, dobieranie świetnej kadry profesorów i wysyłanie alumnów na studia sprawiło, że Pelplin został określony zaszczytnym mianem Aten Północy. W I poł. XX wieku „nowego ducha” w Seminarium tchnął Biskup Stanisław Wojciech Okoniewski (1926-1944), który zreformował tok nauczania seminaryjnego, rozbudował je, a także wprowadził seminaria naukowe. Dynamiczny rozwój uczelni przerwał wybuch II wojny światowej, wtedy to zostało ono zmuszone do zawieszenia swojej pracy po raz drugi – tym razem na 6 lat. Bolesną datą dla Pelplina stał się 20 X 1939, kiedy to hitlerowcy zamordowali prawie wszystkich pelplińskich wykładowców. Po wojnie rozpoczął się trud odbudowy seminarium, który podjął ks. Andrzej Wronka. 10 IX 1945 roku miała miejsce pierwsza po sześciu latach przerwy inauguracja roku akademickiego.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Janiny Garści w Tczewie - Filia w Pelplinie

 Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Janiny Garści w Tczewie

– Filia w Pelplinie
83 – 130 Pelplin
Plac Grunwaldzki 2
telefon: +48 (58) 536 – 16 – 54
 Profil (dane 2010/2011)

Nauczanie odbywa się w cyklu 4 – letnim lub 6 – letnim na następujących instrumentach muzycznych:

– skrzypcach,
– gitarze,
– fortepianie,
– akordeonie,
– klarnecie,
– wiolonczeli.

Kadra 2010/2011

– Krystyna Czocher – Kierownik Filii, skrzypce
– Aniela Brandt – przedmioty teoretyczne,
– Agnieszka Rogowicz – Kowalska – kształcenie słuchu i rytmika,
– Małgorzata Pielak – fortepian,
– Alicja Domborwska – fortepian
– Agnieszka Suchecka – Maćko – wiolonczela
– Małgorzata Wiejak – gitara,
– Antoni Jędrzejewski – gitara,
– Tadeusz Negowski – klarnet,
– Szymon Chyliński – akordeon,
– Pracownicy administracji i obsługi: Dorota Kustusz, Joanna Alfuth, Jan Bieliński.

Historia
Pierwszym kierownikiem Filii był Franciszek Ratajczak w latach 1972- 1980, który założył i prowadził bardzo prężnie działającą Młodzieżową Orkiestrę Dętą. Placówka muzyczna w Pelplinie zlokalizowana w Domu Kultury przy Placu Grunwaldzkim 2 istnieje od września 1952 r. Początkowo funkcjonowała na prawach państwowego Ogniska Muzycznego przeniesionego z Rudna (1947 – 1952).
W wyniku porozumienia władz administracyjnych gminy Pelplin oraz Wydziału Kultury i Sztuki w Gdańsku dnia 1 lutego 1972 r. powstała Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia jako filia placówki w Tczewie. Od 1997 r. Szkoła nosi imię Janiny Garści, kompozytorki utworów dla dzieci. W roku szkolnym 2004/2005 uczy się 42 uczniów w cyklu 6 – letnim i 4 – letnim na następujących instrumentach: skrzypcach, gitarze, fortepianie, akordeonie, klarnecie.

W roku 2010 szkoła została uhonorowana nagrodą Mestwina w kategorii Działalność Kulturalna.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie

ul. Sambora 5 a
83 – 130 Pelplin
telefon: +48 (58) 536 – 18 – 41
e-mail:sosw.pelplin@o2.pl
www.soswpelplin.szkolnastrona.pl
 

Profile

Szkoła Podstawowa nr 3 Specjalna dla dzieci z lekkim, umiarkowanym i znacznym upośledzeniem umysłowym.

  1. Gimnazjum nr 3 Specjalne dla młodzieży z lekkim, umiarkowanym i znacznym upośledzeniem umysłowym.
  2. Zespoły Edukacyjno – Terapeutyczne dla dzieci z umiarkowanym i znacznym stopniem upośledzenia oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.
  3. Zespoły Rewalidacyjno – Wychowawcze dla dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym.
  4. Nauczanie indywidualne dzieci z lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim upośledzeniem umysłowym na terenie domów rodzinnych oraz w Domach Pomocy Społecznej w Rudnie, Bielawkach i Wielkich Wyrębach.
  5. Oddział Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka dla małych dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

 

Naszym wychowankom zapewniamy:

– pomoc pedagogiczno – psychologiczną
– terapię logopedyczną
– terapię pedagogiczną
– terapię plastyczną
– terapię przez teatr
– biblioterapię
– terapię muzyczną
– gimnastykę korekcyjną
– rehabilitację
– zajęcia interaktywne z komputerem
– usprawnianie ruchowe
– zajęcia rekreacyjno – sportowe
– zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
– zajęcia zwiększające szanse edukacyjne
– zajęcia biofeedback
– zajęcia integracji sensorycznej
– zajęcia rozwijające zainteresowania (m.in. żeglarstwo, bocce, fotografia)
– doradztwo zawodowe
– udział w konkursach, imprezach artystycznych i sportowych (Olimpiady Specjalne)
– udział w wycieczkach
– ciekawe formy zabaw i zajęć sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka
– opiekę pielęgniarską

Szkoła posiada świetlicę szkolnąbibliotekę szkolną, kuchnię ze stołówką oraz internat.

Kadra

Dyrektor Ośrodka: Lilla Brzoskowska
Wicedyrektor Ośrodka: Małgorzata Domachowska
48 nauczycieli z wyższym wykształceniem, z czego większość posiada kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów.
13 pracowników administracji i obsługi

Historia

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pelplinie to placówka z prawie 40-letnią historią. Jest to historia ludzi, którzy sprawili, że placówka powstała, funkcjonowała, poszerzała ofertę edukacyjną i polepszały się w niej warunki do nauki i pracy.
Dzięki temu nasz Ośrodek obejmuje dzisiaj opieką dydaktyczno – wychowawczą dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim.
Ośrodek spełnia ważną rolę w edukacji i wychowaniu dzieci upośledzonych umysłowo przygotowując je do życia w społeczeństwie tak, aby czuły się jego integralną częścią.
Różnorodność form prowadzonych zajęć umożliwia wychowankom dokonanie wyboru odpowiedniego dla siebie rodzaju zajęć, zgodnego ze swoimi predyspozycjami i zainteresowaniami.
Na tych zajęciach dążymy, aby uczeń odniósł sukces, co pozwala mu odbudować wiarę we własne siły, daje mu poczucie sprawstwa i przydatności jego nauki i pracy. Uczniowie naszego Ośrodka nie tylko uczą się i pracują, ale biorą udział i zdobywają nagrody w licznych spotkaniach, konkursach, wystawach, przeglądach, zawodach sportowych i rekreacyjnych oraz olimpiadach, warsztatach, festiwalach, festynach, jarmarkach (na szczeblu miejskim, gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym).

Jednym z celów działania Ośrodka jest również integracja osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym. W 2009 roku Ośrodek po raz pierwszy zorganizował Dni Godności Osób Niepełnosprawnych, które na stałe wpisały się do corocznego kalendarza imprez Gminy Pelplin. Podczas kilku dni organizowane są imprezy i konkursy integracyjne dla dzieci, spotkania dla samorządowców i przedstawicieli różnych instytucji oraz warsztaty dla rodziców i nauczycieli.

Od 2010 roku w placówce funkcjonuje Oddział Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Są to systematyczne zajęcia wspomagające rozwój małego dziecka niepełnosprawnego, prowadzone przez specjalistów z różnych dziedzin (psycholog, terapeuta, pedagog, logopeda, rehabilitant). We wczesne wspomaganie rozwoju wpisane jest także udzielanie pomocy psychologicznej, edukacyjnej rodzicom dzieci.

Z inicjatywy nauczycieli przy Ośrodku w 2010 roku powstało Stowarzyszenie „Wesoła Stonoga”. Organizacja podejmuje szereg działań na rzecz osób niepełnosprawnych z Gminy Pelplin a w szczególności na rzecz uczniów SOSW w Pelplinie. W 2012 roku w ramach projektu „Wesoła Stonoga na Huśtawce” Stowarzyszenie wybudowało Plac Zabaw dla uczniów Ośrodka.

Zespół Kształcenia i Wychowania w Rudnie

 Zespół Kształcenia i Wychowania

ul. Szkolna 4
83 – 121 Rudno
telefon: +48 (58) 536 – 11 – 07
Profile

W ramach reformy oświaty w roku 1999 utworzono ZKiW w Rudnie, w skład którego wchodzi: Przedszkole, Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza: 175 (8 oddziałów), Gimnazjum: 181 (7 oddziałów)

Kadra
Dyrektor – Dariusz Jakubowski
Nauczyciele ZKiW w Rudnie:
Przedszkole – nauczycieli
Szkoła Podstawowa, Gimnazjum – 27 nauczycieli
Pracownicy administracji i obsługi – 13

Historia
„Od szkoły ewangelickiej do ZKiW w Rudnie”
Tradycje szkoły w Rudnie sięgają roku 1664. funkcjonowała wówczas szkoła, w której uczył nauczyciel ewangelicki Loxawius.
Przez kolejne stulecia szkoła była jedno lub dwuklasowa. Pracowali w niej nauczyciele ewangeliccy lub katoliccy. W 1887 r. szkoła liczyła 87 uczniów, których nauczaniem zajmowało się dwóch nauczycieli – katolik i ewangelik.
Na początku II wojny światowej Niemcy wywieźli i zamordowali w Lesie Szpęgawskim wielu przedstawicieli miejscowej inteligencji, między innymi nauczyciela szkoły w Rudnie Władysława Kleinę i jego żonę.
W okresie okupacji hitlerowskiej w szkole obowiązywał język niemiecki, nauczycielami byli Niemcy.Po zakończeniu wojny szkoła liczyła 123 uczniów. Pierwszym nauczycielem był Jan Migas. Warunki lokalowe były bardzo trudne, szkoła posiadała 2 , a następnie 5 sal lekcyjnych. Warunki te znacznie się polepszyły w roku 1966, gdy oddano do użytku nowy budynek tzw. „szkołę tysiąclecia”.
W roku 1961 przy Szkole Podstawowej zorganizowano dwuletnią Szkołę Przysposobienia Rolniczego, która przygotowywała uczniów do zawodu rolnika. Zbiorczą Szkołę Gminną w Rudnie powołano do życia w roku 1973. w jej skład wchodziły szkoły w Małych Walichnowach, Międzyłężu, Gręblinie, Lignowach oraz przedszkola w Rudnie, Lignowach i Wielkim Garcu. Szkoła ta działała do roku 1975, kiedy to podporządkowana została Zbiorczej Szkole Gminnej w Pelplinie. Od roku 1990 szkoła działa jako samodzielna placówka samorządowa podlegająca gminie Pelplin.

Zespół Szkół w Rajkowach

Zespół Kształcenia i Wychowania w Rajkowach
Rajkowy, ul. Jesionowa 6
83 – 130 Pelplin
telefon: +48 (58) 536 – 17 – 81, +48 (58) 536 – 00 – 38
fax: +48 (58) 536 – 00 – 37
e-mail: zsrajkowy@wp.pl
 Profil

Gimnazjum, Szkoła Podstawowa, Przedszkole.
W szkole prowadzone są zajęcia lekcyjne w systemie jednozmianowym: od godz. 800 do godz. 1420.
Prowadzone są również kółka zainteresowań: hafciarskie, chemiczne, Unii Europejskiej.

Kadra
Dyrektor – Pani mgr Jolanta Pellowska,
18 nauczycieli,
9 pracowników administracji i obsługi.

Historia
Pierwsze wzmianki o szkole w Rajkowach pochodzą z matrykuły szkolnej i mówią, że w latach 1855/58 postawiono budynek szkolny. W 1905 roku dobudowano do starego budynku jedną klase.Po wojnie 1914 -1918 szkoła realizowała program siedmio klasowej szkoły powszechnej w języku polskim.
Do roku 1939 kierownikiem szkoły był Pan Jan Ballerstedt, następnym był Pan Kowalkowski a od roku 1940 kierownictwo objął Niemiec, który odchodząc 1945 roku kazał ją podpalić.
W latach następnych szkołą kierowali od roku1945 Pani Helena Boratyńska, od 1949 pan Edmund Ślósarski, od 1964 roku Pan Andrzej Szulc. W 1973 roku Szkoła Podstawowa w Rajkowach stała się punktem filialnym i kierownikiem został Pan Jerzy Migas.
W 1980 roku placówka szkolna w Rajkowach znowu została mianowana Szkołą Podstawową a dyrektorem został Pan Jerzy Migas.
Na rok przed otwarciem nowej części szkoły 1987 roku dyrektorem została Pani Zofia Olszewska. W 1999 roku dyrektorem szkoły został Pan Jacek Hinz a od roku 2004 obowiązki dyrektora pełni Pani mgr Jolanta Pellowska.

 

Szkoła Podstawowa w Małych Walichnowach

 

Szkoła Podstawowa w Małych Walichnowach
Małe Walichnowy 1
83 – 122 Wielkie Walichnowy
telefon: +48 (58) 535 – 16 – 92
fax: +48 (58) 535 – 12 – 98
e-mail: mawaszkola@poczta.onet.pl
www.spmalewal.pl
 

 

Profil
Szkoła Podstawowa
Od 2001 roku uczniowie uczą się w VI oddziałowej szkole podstawowej, do której od 2004 roku chodzą również dzieci z klasy „O”. W szkole uczniowie uczą się języka angielskiego. Dzięki staraniom dyrektora otwarto nową salę gimnastyczną oraz pracownię komputerową, w której dzieci mają dostęp do internetu. W czasie roku szkolnego uczniowie biorą udział w różnego rodzaju zajęciach sportowych, w tym w gminnych rozgrywkach koszykówki, unihokeja, piłki nożnej itp. W szkole jest wydawana gazetka „Szkolona papuga”, która jest redagowana pod kierownictwem pani Marii Leszman, a w pracach której swój udział mają uczniowie szkoły. W szkole odbywa się wiele imprez adresowanych do mieszkańców Niziny Walichnowskiej.

Kadra
Dyrektor szkoły – Blandyna Stefańska
12 nauczycieli

Historia
Historia Szkoły Podstawowej w Małych Walichnowach sięga początków XX wieku. Szkoła ta przechodziła różne koleje losu i borykała się z wieloma problemami dziejowymi. W czasie II wojny światowej szkoła nie została zbytnio zniszczona i można było szybko ją uruchomić. Oficjalnie szkoła rozpoczęła działalność 1 września 1945 roku gromadząc w swoich murach zarówno dzieci jak i młodzież starszą, wszystkich, którzy pragnęli podjąć naukę. W roku szkolnym 1961/1962 przystąpiono do budowy nowego budynku szkolnego na terenie między Małymi a Wielkimi Walichnowami. Do końca lat 90. była 8-klasową szkołą podstawową. Po wejściu reformy przez roku funkcjonowało jeszcze gimnazjum, ale później uczniowie zostali przeniesieni do Rudna i do Gniewa. Od tego czasu placówka funkcjonuje w obecnym kształcie.
Co roku, już od 1997 organizowany jest konkurs recytatorski, do którego z każdym rokiem przystępuje coraz więcej chętnych. Konkurs odbywa się pod patronatem „Dziennika Bałtyckiego”. Samorząd Uczniowski przygotowuje imprezy okolicznościowe, takie jak: pasowanie na ucznia, loterie fantowe, zabawy andrzejkowe i karnawałowe, Dzień Dziecka, dzień Ochrony Środowiska. Uczniowie szkoły biorą udział w różnego rodzaju konkursach sportowych, naukowych, plastycznych przy czym zajmują w tych konkursach wysokie lokaty. Gazetka „Szkolna Papuga” w 2002 roku zdobyła tytuł „Złotej Szpalty” w gminnym konkursie gazetek.

Zespół Kształcenia i Wychowania w Kulicach

 

Zespół Kształcenia i Wychowania w Kulicach
ul. Szkolna 1
83 – 130 Pelplin
telefon: +48 (58) 536 – 21 – 16
telefon: +48 (58) 536 – 00 – 88
e-mail: szkolakulice@wp.pl
www.zkiwkulice.pl
 

 

Profil
Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum.
Dysponujemy 8 salami lekcyjnych, dobrze wyposażoną pracownią komputerową, biblioteką, boiskiem szkolnym, gabinetem i opieką pedagoga oraz opieką medyczną i świetlicą.

Kadra
Dyrektor szkoły – Pani Elżbieta Chrzonowska,
15 nauczycieli,
7 pracowników administracji i obsługi.

Historia
Najstarsze zapiski dotyczące szkoły w Kulicach zawarte są w kronikach szkolnych spisywanych systematycznie do dnia dzisiejszego. Są one cennym skarbem tworzącym historię szkoły i dowodem na szybki i bogaty rozwój naszej placówki. Pierwsza zapisana jest w języku niemieckim i pochodzi z roku 1818. Dowiadujemy się z niej, że szkoła w Kulicach istnieje właśnie od tego roku, lecz wtedy stanowiła tylko jedną klasę. W 1867 roku do jednoklasowej placówki uczęszczało 40 dzieci, w tym dzieci z Janiszewka. Gdy w końcu XIX wieku postawiono nowy budynek, w dwóch klasach uczyło się 84 dzieci. W 1927 roku istniała tylko jedna klasa, w której uczyło się 49 dzieci. Po drugiej wojnie światowej dzieci z Kulic chodziły do szkoły w Stockim Młynie, a dom szkolny w Kulicach został wykorzystany na przedszkole. Obecna szkoła została wybudowana w 1966 roku. Jest to mała placówka wiejska otwarta zarówno dla uczniów jak i środowiska lokalnego. Od kilku lat tradycją naszej szkoły są przedstawienia teatralne wystawiane przez uczniów klasy III g dla społeczności gminnej. Mieszkańcy wsi zapraszani są do nas na Jasełka, które prezentowane są również w miejscowym kościele. Corocznie przyłączamy się do akcji Jurka Owsiaka organizując Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Jesteśmy również od kilku lat organizatorami Gminnego Konkursu Pięknego Czytania i Rozumienia Tekstu. Ponadto zgodnie z kalendarzem szkoły organizowane są: zabawa andrzejkowa, mikołajki, wigilia szkolna, bal karnawałowy, walentynki, trzy godziny dla rodziny, dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień otwartej szkoły. Raz w roku odbywają się Szkolne Igrzyska Sportowe. Dużym wydarzeniem jest festyn szkolny odbywający się zawsze w ostatnim miesiącu roku szkolnego. Organizujemy też wycieczki krajowe i zagraniczne. Uczniowie uczestniczą również w konkursach szkolnych i pozaszkolnych na różnym szczeblu, w których często odnoszą sukcesy.
W roku szkolnym 2002/2003 nasza szkoła otrzymała tytuł „Szkoła z klasą” nadany w akcji ogólnopolskiej zorganizowanej pod patronatem Prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego.

Zespół Szkół Nr 2

 

Zespół Szkół Nr 2
ul. Kościuszki 12 A
83 – 130 Pelplin
telefon: +48 (58) 536 –15 – 69
e-mail: sp2pelplin@op.plzsnr2@o2.pl
http://zs2archiwum.pelplin.pl
Profil
Szkoła Podstawowa
Gimnazjum

 

Do obwodu Zespołu Szkół Nr 2 w Pelplinie należy:

– ul. Dworcowa,
– ul. Kopernika,
– ul. Wybickiego,
– Plac Grunwaldzki nr 1 i 2,
– ul. Kościuszki od nr 1 do 7, parzyste od 2 do 12,
– Plac Cukrowni,
– Wybudowanie,
– Mickiewicza,
– Strzelnica,
– Przysiółek Wybudowanie,
– Sołectwo Pomyje,
– Sołectwo Rożental,
– Sołectwo Bielawki,
– Sołectwo Ropuchy,
– Janiszewko.

Kadra
Dyrektor szkoły – Janusz Trepkowski
27 nauczycieli.

Historia
Postanowieniem władz szkolnych z początkiem roku szkolnego 1945/1946 otwarto Publiczna Szkołę Powszechną Nr 2. Pierwszym kierownikiem szkoły został Władysław Sternal. Z dniem 1 września 1973 r. nasza szkoła została przekształcona w Zbiorczą Szkołę Gminną, a stanowisko dyrektora powierzono panu Adamowi Kaszowiczowi. 14 lutego1976 r. naszej szkole nadano imię poety Władysława Broniewskiego. Na przełomie lat 1984/1985 zlikwidowano Zbiorcze Szkoły Gminne i nasza szkoła znowu stała się Szkołą Podstawową Nr 2. Dyrektorem szkoły została mgr Jadwiga Wasiuk. Cały okres funkcjonowania szkoły obfitował w liczne przeobrażenia związane z zarządzaniem i organizacją placówki. W latach 1994/1995 nastąpiły zmiany na stanowisku dyrektora szkoły. W wyniku konkursu ogłoszonego przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku, dyrektorem szkoły została p. mgr Maria Czapiewska, wicedyrektorem p. mgr Grażyna Zgoda. Rok ten upływał pod znakiem przygotowań do jubileuszu 50-lecia szkoły. Podczas odnawiania szkoły ujawniło się pęknięcie stropu w „starej” części szkoły, co stanowiło zagrożenie dla uczniów. Wyłączono z użytkowania I piętro. Od 14 grudnia 1994 r. kl. I-III rozpoczęły naukę w pomieszczeniach zastępczych – w Domu Kultury, pawilonie Spółdzielni Mieszkaniowej, w salkach katechetycznych i Domku Oazowym. 27 maja 1995 r. na stadionie miejskim odbył się Jubileuszowy Festyn zorganizowany przez Komitet Rodzicielski. W roku 1995 obchodzono uroczyście Jubileusz 50-lecia szkoły. W roku 1999 uchwałą Rady Gminy i Miasta w Pelplinie powołano Zespół Szkół Nr 2 w Pelplinie w skład, którego wchodzą Szkoła Podstawowa Nr 2 imienia Władysława Broniewskiego w Pelplinie oraz Gimnazjum Nr 2 w Pelplinie. W roku szkolnym 2004/2005 do szkoły podstawowej uczęszcza 460 uczniów, a do gimnazjum 297.

Zespół Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie

 

Zespół Kształcenia i Wychowania Nr 1
ul. Sambora 5A
83 – 130 Pelplin
telefon: +48 (58) 536 – 17 – 68
e-mail: zespolszkol5a@wp.pl
www.zs1.archiwum.pelplin.pl
 

 

Profil
Szkoła Podstawowa, Gimnazjum.
Zespół Szkół Nr 1 liczy łącznie 560 uczniów. W szkole podstawowej i gimnazjum uczniowie uczą się dwóch języków obcych języka niemieckiego i angielskiego. W klasach nauczania zintegrowanego wprowadzono również w/w języki obce dodatkowo dzieci mają informatykę, a kulturę fizyczną prowadzą raz w tygodniu nauczyciele wychowania fizycznego. Nowy budynek szkoły został oddany do użytku w 1999 roku. Wyposażony jest w 21 sal lekcyjnych, które podzielone są przedmiotowo. W sali komputerowej znajduje się 18 stanowisk z dostępem do internetu. Uczniowie nauczania zintegrowanego zajmują oddzielne piętro i każda klasa ma swoją salę lekcyjną doskonale wyposażoną. Klasy są kolorowe i przyjazne dzieciom. Uczniowie klas starszych mają swoją salę którą opiekują się przez czas trwania nauki. W szkole uczniowie mogą liczyć na dodatkową pomoc pedagoga, logopedy, lekarza stomatologa i pielęgniarki szkolnej. Każda z wymienionych osób posiada swój gabinet. Funkcjonuje biblioteka szkolna z bogatym księgozbiorem i czytelnią. Tam też uczniowie mogą spędzić czas poza lekcjami. Mocną stroną placówki jest kuchnia z bogatym zapleczem gdzie każdy może skorzystać ze smacznych posiłków. Zajęcia sportowe prowadzone są na sali gimnastycznej wymiarowej jedynej sali o takich rozmiarach w gminie oraz sali do gimnastyki korekcyjnej z której korzystają tez uczniowie klas nauczania zintegrowanego. Uczniowie maja możliwość brania udziału w zajęciach pozalekcyjnych które prowadzone są codziennie jest to świetlica opiekuńczo – wychowawcza zajęcia sportowe w ramach szkolnego klubu sportowego koło regionalne z zespołem kociewskim „modraki” który jest sztandarowym zespołem szkoły. Istnieje od kilku lat , a odniósł sukcesy w kraju i za granicą. W zespole udział bierze 40 osób . Zespołowi towarzyszy kapela ludowa z oryginalnymi ludowymi instrumentami .w zespole występować mogą dzieci od najmłodszych lat ponieważ zespół dzieli się na małe i duże modraki.

Kadra
Dyrektor szkoły – Pani Lucyna Bielińska
39 nauczycieli.

Historia
Historia „jedynki” rozpoczęła się w 1880 roku. Tego roku został oddany do użytku budynek przy ulicy Sambora. Obecnie w gmachu tym mieści się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.
Z dokumentów wynika, że w budynku tym mieściła się czteroklasowa szkoła i cztery mieszkania dla nauczycieli i ich rodzin. W szkole nauczano w języku niemieckim. Po odzyskaniu niepodległości przywrócono do szkoły nauczanie w języku polskim. W okresie międzywojennym dyrektorami szkoły byli pan Makowski, pan Józef Piontek, pan Wacław Niklas. Po II wojnie światowej szkoła rozpoczęła działalność dydaktyczną pod kierownictwem pana Zygmunta Koniecznego. Po jego tragicznej śmierci w 1951 roku na stanowisko kierownika powołano pana Stanisława Przystalskiego, który kierował szkołą do momentu objęcia przez niego stanowiska Inspektora Oświaty.
Jego stanowisko zajął p. Henryk Klimek, który prowadził placówkę do momentu powołania go na zastępcę dyrektora Zbiorczej Szkoły Gminnej w Pelplinie, w roku 1974. Kierownictwo w latach 1974 – 1978 przejmuje p. Józef Wasiuk.
Ciągle wzrastająca liczba uczniów spowodowała przeniesienie Szkoły Podstawowej.
nr 1 z ulicy Sambora do większego gmachu, przy ulicy Świerczewskiego (obecnie ks. Bpa Dominika). Dążeniem ówczesnych władz szkolnych i samorządowych było wybudowanie nowej, przestronnej szkoły. Działania te powiodły się dopiero po wielu latach. W 1992 roku dokonano aktu wmurowania kamienia węgielnego pod fundamenty nowego budynku szkolnego. W 1994 dyrektorem „Jedynki” zostaje p. Józef Wasiuk. Za jego kadencji zostaje zakończona budowa szkoły. 26 listopada 1999 r. oddano uroczyście do użytku nową salę gimnastyczną, a w październiku 2001 roku odbyło się uroczyste przekazanie i poświęcenie nowego gmachu.

Niepubliczna Diecezjalna Szkoła Muzyczna II Stopnia

Niepubliczna Diecezjalna Szkoła Muzyczna II stopnia w Pelplinie jest nową formą edukacji muzycznej w Pelplinie i na Pomorzu. Pragniemy przygotowywać na poziomie szkoły muzycznej II stopnia uczniów w klasie organów, skrzypiec, wiolonczeli oraz w śpiewie solowym. Nasza Szkoła wpisuje się przecież w piękne tradycje muzyczne. Mamy nadzieję że nasze marzenia o dobrych muzykach instrumentalistach i śpiewakach będą mogły się urzeczywistniać wraz z każdym uczniem naszej szkoły.

Więcej informacji na stronie www.muzykakoscielna.pl.