Straż Miejska w Pelplinie

Dane teleadresowe

Plac Grunwaldzki 6, 83-130 Pelplin
tel. +48 58 536-12-61, wew. 35, 46
fax +48 58 536-14-64
e-mail: straz.miejska@archiwum.pelplin.pl

Skład osobowy referatu

Andrzej Lewicki Komendant Straży Miejskiej w Pelplinie
Alicja Raszeja Specjalista Straży Miejskiej
Mariusz Wicenbach Strażnik Miejski w Pelplinie

Do zadań Straży Miejskiej w Pelplinie należy w szczególności:

 1. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.
 2. Kontrola wywiązywania się z obowiązków właścicieli i zarządców nieruchomości w zakresie utrzymywania należytego stanu sanitarno – porządkowego, a w szczególności:- wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów stałych płynnych,
  – usuwania odpadów i innych zanieczyszczeń z terenu nieruchomości,
  – oczyszczania ze śniegu ,lodu ,błota i innych zanieczyszczeń chodników położonych wzdłuż nieruchomości,
  – kontrola stanu czystości i estetyki miejsc publicznych,
  – kontrola stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na posesjach (zabezpieczenia instalacji elektrycznej, sprawność hydrantów – dostępu do nich),
  – kontrola oczyszczania przystanków komunikacyjnych ze śniegu i lodu oraz usuwania odpadów komunalnych i innych zanieczyszczeń na tych terenach,
  – kontrola utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych,
  – kontrola wywiązania się z obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe,
  – kontrola przestrzegania ładu i porządku w punktach sprzedaży napojów alkoholowych oraz w ich najbliższym otoczeniu,
 3. Ujawniania wykroczeń i ściganie ich sprawców.
 4. Reprezentowanie Straży przed właściwym Sądem.
 5. Zabezpieczenie miejsca przestępstwa , katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości świadków zdarzenia.
 6. Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Gminy.
 7. Współdziałania z innymi organami kontroli, takimi jak: Policja, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna , Straż Pożarna, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Straż Leśna.
 8. Współpraca z referatami Urzędu Gminy i Miasta Pelplin oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 9. Ochrona szkół i przedszkoli:
  Ochrona spokoju i porządku na terenie szkoły i w je bezpośrednim sąsiedztwie, a w szczególności:- zapobieganie przemocy fizycznej w różnej postaci,
  – przestrzeganie zakazu spożywania alkoholu (dyskoteki szkolne) oraz usuwanie z terenu szkoły osób pozostających pod wpływem alkoholu,
  – penetracje i kontrole terenów w celu wyeliminowania osób zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu dzieci,
  – zwrócenie uwagi na kulturalne zachowanie się ( wulgarne słownictwo, palenie papierosów),
  – czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w obrębie szkół (przeprowadzanie przez jezdnię dzieci, prawidłowe parkowanie, właściwe oznakowanie dróg),
  – ścisła współpraca z dyrektorem szkoły, pedagogiem szkolnym i nauczycielami w zakresie sprawowania nadzoru nad dziećmi w czasie przerw międzylekcyjnych,
  – prelekcja, pogadanki na tematy związane z bezpieczeństwem i zagrożeniami wynikającymi z uzależnień,
  – ścisła współpraca z dzielnicowymi Komisariatu Policji wg właściwości dla danego rejonu.
 10. Ochrona Urzędu i podległych jednostek organizacyjnych (Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i stadionu miejskiego):- ochrona spokoju i porządku w godzinach pracy jednostek organizacyjnych Gminy,
  – obsługa systemu monitoringu Urzędu Gminy i Miasta,
  – zapobieganie dewastacji i kradzieży w obiektach objętych ochroną,
  – udzielanie informacji i pomocy interesantom w celu usprawnienia pracy Urzędu,
 11. Patrolowanie terenów zielonych – zapewnienie ładu i porządku.
 12. Wykrywaniu i ustalaniu sprawców „dzikich” wysypisk śmieci.
 13. Inne zadania na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, w tym przepisów prawa miejscowego.