Referat techniczno – inwestycyjny

Dane teleadresowe

Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin
tel. +48 58 536-12-61
fax +48 58 536-14-64
e-mail: rti@archiwum.pelplin.pl

Skład osobowy referatu

Krzysztof Adamczyk Specjalista ds. rozwoju gminy i pozyskiwania środków pozabudżetowych – pełniący obowiązki kierownika referatu
Mirosława Sielska Inspektor do spraw inwestycji
Magdalena Walkusz Inspektor do spraw ochrony środowiska
Danuta Kamińska Podinspektor do spraw inwestycji
Karol Pruszyński Podinspektor ds. lokalowych i komunalnych
Agnieszka Czerwińska Inspektor ds. informacji i ewidencji działalności gospodarczej
Anna Czwojda
Inspektor ds. informacji i współpracy z NGO
Tomasz Czerwiński Inspektor ds. kultury, sportu i rekreacji
Anna Żabińska – Lasota Podinspektor ds. rolnych i gospodarki odpadami
 Małgorzata Kołakowska
Zastępstwo – insp. ds. ochrony środowiska

Co i jak załatwić w Referacie Techniczno - Inwestycyjnym? Karty spraw, formularze do pobrania

GOSPODARKA ODPADAMI

1. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru komunalnych z terenu miasta i gminy Pelplin

2. Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ROLNICTWO
 1. Oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego
 2. Rejestracja psów należących do rasy uznanej za agresywną
 3. Nadzorowanie zadań z zakresu ochrony roślin i produkcji roślinnej
 4. Przeprowadzanie deratyzacji
OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2. Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu

3. Wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu miasta i gminy Pelplin

4.   Wydanie zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

5. Zgłoszenie instalacji z której emisja nie wymaga pozwolenia

6. Wydanie zaświadczenia o możliwości wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków

7. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości

8. Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla zwierząt

DROGI GMINNE
 1. Zezwolenie na czasowe zajęcie pasa drogowego na cele związane z prowadzeniem robót budowlanych i instalacyjnych
 2. Wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
 3. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z gospodarką drogami
 4. Uzgodnienie lokalizacji zjazdu lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej na działkę
 5. Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
GOSPODARKA KOMUNALNA
 1. Zezwolenie na umieszczanie reklam i szyldów na budynkach i budowlach
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
 1. CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  Wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności  gospodarczeji, zmiana danych, zawieszenie/wznowienie oraz zawiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej, a także wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane ze zbioru CEIDGWniosek o wpis do CEIDG (zmianę, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie) dokonuje się wyłącznie za pomocą formularza CEIDG-1.Ww. wniosek jest jednocześnie:
  •    wnioskiem o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON),
  •    zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego, oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wnioskiem o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej,
  •    zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, albo oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z trybów postępowania:
  •    Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie.
  •    Bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnej gminie (zapamiętaj nr wniosku).
  •    Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny.
  •    Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.Zapraszamy na stronę Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.
  Wniosek CEIDG-1 wraz z załącznikami
  Wniosek CEIDG-1 bez załączników
  Załącznik CEIDG-MW
  Załącznik CEIDG-RD
  Załacznik CEIDG-RB
  Załącznik CEIDG-SC
  Załącznik CEIDG-PN
  Załącznik CEIDG-POPR
  Instrukcja wypełnienia wniosku CEIDG
 2. Poświadczenie danych z  archiwum  Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin dla firm zlikwidowanych przed 1 lipca 2011 r.:
ALKOHOL

 

 1. Stałe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
 2. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
 3. Oświadczenie o obrocie alkoholem
TRANSPORT

1. Wydanie licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego taksówką osobową:

2. Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu taksówką osobową:

3. Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego taksówką osobową

STYPENDIA I NAGRODY SPORTOWE

1. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej zamieszkałych na terenie gminy Pelplin

2. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe  dla zawodników zamieszkałych na terenie gminy Pelplin

3. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego za wybitne osiągnięcia sportowe dla zawodników zamieszkałych na
terenie gminy Pelplin

Do zadań referatu techniczno - inwestycyjnego należy realizacja zadań z zakresu eksploatacji i rozwoju, a w szczególności:

 • planowanie zadań remontowych, inwestycyjnych oraz podejmowanie działań koordynacyjnych w celu zapewnienia wykonawstwa robót objętych planem,
 • opracowywanie projektów programów działań w zakresie ochrony zieleni miejskiej oraz zapewnienie realizacji zadań wynikających z tych programów,
 • podejmowanie i organizowanie różnych form działania w celu zapewnienia czystości i porządku w gminie,
 • koordynowanie działalności w zakresie inżynierii miejskiej, w szczególności:- wodociągów i kanalizacji,
  – drogownictwa,
  – oczyszczania miasta,
  – usług komunalnych,
  – melioracji,
  – energetyki,
 • udział w koordynowaniu działalności eksploatacyjnej w zakresie, funkcjonowania służb gminnych, w szczególności w warunkach występowania klęsk żywiołowych lub awarii technicznych wymagających współdziałania różnych jednostek technicznych,
 • koordynacja działań w celu zapewnienia sprawnego przebiegu akcji ratunkowych i akcji zimowej,
 • umieszczanie i utrzymywanie tablic z nazwami ulic i placów,
 • planowanie zadań w zakresie wyposażanie gruntów pod budownictwo mieszkaniowe w urządzenia komunalne oraz niezbędne sieci liniowe,
 • sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami komunalnymi, w tym wojennymi.

Do zadań referatu w zakresie komunikacji i dróg należy w szczególności:

 • współpraca z właściwymi organami w zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • współpraca z właściwymi organami w sprawach oznakowania dróg oraz usytuowania urządzeń ostrzegawczo – zabezpieczających,
 • opracowywanie planów remontów i utrzymania dróg gminnych oraz nadzór nad realizacją robót,
 • przygotowywanie projektów decyzji w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
 • planowanie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg gminnych,
 • zarządzanie siecią dróg gminnych,
 • orzekanie o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia,
 • przygotowywanie projektów zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym dróg gminnych obiektów nie związanych z gospodarką drogową,
 • przygotowywanie projektów zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego drogi gminnej,
 • przygotowanie projektów zezwoleń na zajęcie terenów miasta i gminy pod plansze reklamowe,
 • realizacja zadań związanych z oświetleniem ulic na terenie gminy.

Do zadań referatu w zakresie realizacji inwestycji należy w szczególności:

 • wykonywanie czynności procesu inwestycyjnego z zakresu inwestycji budownictwa mieszkaniowego towarzyszącego oraz innych inwestycji gminnych, w tym:
  – programowanie inwestycji,
  – przygotowywanie terenu budowy do przekazania wykonawcy,
  – prowadzenie bieżącego nadzoru realizacyjnego, odbiorów, rozliczeń wykonawcy z wykonania inwestycji i sprawozdawczości,
  – przeprowadzanie odbiorów pogwarancyjnych robót,
 • wykonywanie czynności koordynacyjnych w odniesieniu do inwestorów realizujących zadania infrastruktury technicznej związanych z budownictwem mieszkaniowym oraz o istotnym znaczeniu dla gminy.

Do zadań referatu w zakresie ochrony środowiska należy w szczególności:

 • inicjowanie współdziałania przedsięwzięć podejmowanych przez jednostki gospodarcze i organizacje społeczne w dziedzinie ochrony środowiska,
 • prowadzenie ewidencji zakładów emitujących zanieczyszczenie do powietrza atmosferycznego, wód i ziemi oraz wytwarzających odpady przemysłowe i stanowiących źródło uciążliwego hałasu,
 • zgłaszanie potrzeb podjęcia decyzji zmierzających do racjonalnego wykorzystania środowiska oraz usunięcia zagrożeń,
 • wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz ustalenie opłat z tego tytułu,
 • prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących wykonywania niezbędnych urządzeń zabezpieczających wodę, w przypadku wprowadzenia przez właścicieli gruntów do wody ścieków nieczyszczonych,
 • prowadzenie postępowań w sprawach ustanowienia ograniczeń co do czasu pracy lub korzystania z urządzeń technicznych środków transportu stanowiących uciążliwość dla środowiska w zakresie hałasu i wibracji,
 • ustalanie kar pieniężnych w innych sprawach przewidzianych w ustawie o ochronie i kształtowaniu środowiska,
 • prowadzenie rejestru psów ras agresywnych,
 • przygotowywanie projektów postanowień i decyzji dotyczących postępowania z odpadami,
 • przygotowywanie projektów postanowień i decyzji dotyczących sposobu gromadzenia odpadów,
 • zgłaszanie propozycji w zakresie uaktualniania gminnego programu gospodarki odpadami,
 • sporządzanie projektów gminnego programu ochrony środowiska oraz sporządzanie raportów z wykonania programu,
 • dokonywanie wydatków z Gminnego Funduszu Ochrony środowiska (GFO),
 • opiniowanie wniosków o przyznanie dotacji z GFO,
 • popularyzacja programów ochrony środowiska.

Do zadań referatu w zakresie rolnictwa należy w szczególności:

 • organizowanie i przeprowadzanie spisów rolnych,
 • organizowanie i przeprowadzanie wyborów do izb rolniczych,
 • programowanie i nadzorowanie zadań z zakresu ochrony roślin i produkcją roślinną,
 • współdziałanie z gospodarką hodowlaną i ochroną weterynaryjną

Do zadań referatu w zakresie gospodarki lokalami mieszkalnymi należy w szczególności:

 • wykonywanie nadzoru nad gospodarką zasobem mieszkaniowym,
 • przyjmowanie wniosków o przydział lokali komunalnych,
 • opracowywanie okresowych analiz dotyczących zasobu mieszkaniowego,
 • organizowanie pracy komisji mieszkaniowej.

Do zadań referatu w zakresie prowadzenia polityki informacyjnej Urzędu i Gminy oraz promocji i współpracy zagranicznej należy:

 • gromadzenie, katalogowanie i opracowywanie materiałów informacyjnych o Gminie oraz realizowanie polityki informacyjnej Gminy, a w szczególności:- inicjowanie i podejmowanie czynności związanych z obecnością Gminy i tematyki z nią związanej na łamach mediów, w tym dostarczanie dziennikarzom materiałów informacyjnych dotyczących tematyki związanej z działalnością organów Gminy i Urzędu oraz związanych z funkcjonowaniem Gminy i Urzędu,
  – we współpracy z Sekretarzem Gminy utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu, w tym koordynowanie przepływu informacji przekazywanych środkom masowego przekazu przez komórki organizacyjne Urzędu,
 • opracowywanie strategii i planów promocji Gminy w oparciu o obowiązującą strategię rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy,
 • bieżąca współpraca z Referatem Planowania, Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji w zakresie promocji działań wynikających z obowiązującej strategii rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy,
 • tworzenie pozytywnego wizerunku Urzędu na zewnątrz,
 • prowadzenie działalności informacyjnej dot. uczestnictwa Burmistrza w uroczystościach organizowanych na forum lokalnym i reprezentującego Gminę na zewnątrz,
 • koordynacja i promocja spraw związanych z sprawowanym przez Burmistrza patronatem,
 • podejmowanie działań w zakresie promocji i budowania wizerunku Gminy w kraju i za granicą poprzez uczestnictwo w imprezach promocyjnych, takich jak: targi, wystawy, misje gospodarcze,
 • współpraca z instytucjami prowadzącymi działalność promocyjną oraz z organizacjami gospodarczymi, organami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi i społecznymi, gminnymi instytucjami kultury, gminnymi jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi w celu promowania miasta i gminy, a w szczególności:- redagowanie informacji i folderów o walorach turystycznych, przyrodniczych, gospodarczych i inwestycyjnych Gminy,
  – współpraca i uczestnictwo w opracowaniu Gminnego Kalendarza Imprez,
  – organizowanie udziału przedstawicieli organów gminy w seminariach, targach wystawach i imprezach promocyjnych,
 • współpraca z instytucjami, organizacjami i podmiotami gospodarczymi w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych na realizację przedsięwzięć promocyjnych Gminy,
 • przygotowywanie i katalogowanie informacji o działających na terenie Gminy podmiotach gospodarczych, organizacjach i innych instytucjach,
 • przygotowywanie i realizacja oprawy promocyjnej imprez, które mają szczególny wpływ na promocję Gminy, organizowanych przez Gminę lub współpraca w tym zakresie z gminnymi instytucjami kultury i gminnymi jednostkami organizacyjnymi ,
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy i innymi instytucjami w zakresie podejmowanych działań związanych z promocją turystyki,
 • współpraca z innymi referatami urzędu, jednostkami organizacyjnymi i innymi instytucjami w zakresie przygotowywania i rozprowadzania ofert gospodarczych i inwestycyjnych Gminy,
 • prowadzenie spraw dotyczących wyrażania zgody na używanie herbu, logo i hejnału Gminy przez wnioskujące podmioty,
 • współpraca z innymi referatami urzędu w zakresie monitorowania zagrożeń i informowanie mieszkańców Gminy o ich wystąpieniu,
 • prowadzenie merytoryczne strony internetowej urzędu i strony Biuletynu Informacji Publicznej,
 • katalogowanie i udostępnianie informacji o gminie oraz informacji turystycznej,
 • prowadzenie spraw związanych z przynależnością i członkostwem Gminy w różnego rodzaju związkach, organizacjach i stowarzyszeniach,
 • opracowywanie priorytetów współpracy zagranicznej Gminy w oparciu o obowiązującą strategię rozwoju Gminy,
 • przygotowywanie planów i programów współpracy zagranicznej Gminy,
 • przygotowywanie projektów umów o współpracy zagranicznej Gminy i realizacja zadań wynikających z podpisanych umów we współdziałaniu z komórkami organizacyjnymi urzędu oraz innymi podmiotami z terenu Gminy,
 • przygotowywanie wizyt delegacji krajowych i zagranicznych i ich obsługa,
 • udostępnianie oraz rozpowszechnianie pozyskanych informacji dotyczących możliwości aplikowania o środki pomocowe z Unii Europejskiej i innych zagranicznych źródeł wśród komórek organizacyjnych urzędu oraz zainteresowanych podmiotów z terenu Gminy,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy w realizacji projektów „miękkich” w ramach dostępnych inicjatyw i programów,
 • wspieranie innych komórek organizacyjnych urzędu w działaniach związanych z realizacją projektów w ramach pozyskanych środków pozabudżetowych,
 • utrzymywanie bieżącej współpracy z lokalnymi środowiskami przedsiębiorców, przedstawicielami organizacji pozarządowych, instytucjami kultury, jednostkami pomocniczymi i organizacyjnymi Gminy, placówkami oświatowymi, uczelniami oraz innymi instytucjami działającymi na terenie Gminy Pelplin.

Do zadań referatu w zakresie informacji gospodarczej należy:

 • wspieranie partnerów oraz inwestorów zagranicznych w ich działaniach na terenie i na rzecz Gminy,
 • przyjmowanie zgłoszeń oraz prowadzenie spraw dotyczących organizowania na terenie Gminy zgromadzeń, zabaw, zbiórek publicznych i imprez masowych,
 • prowadzenie rejestru ewidencji działalności gospodarczej,
 • wydawanie decyzji administracyjnych w oparciu o przepisy ustawy o działalności gospodarczej,
 • opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie ustalania zasad, miejsc i warunków sprzedaży napojów alkoholowych,
 • przygotowywanie postanowień i decyzji w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • prowadzenie spraw dotyczących handlu obwoźnego,
 • wydawanie licencji w oparciu o ustawę o transporcie drogowym,
 • wydawanie zezwoleń na działalność wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w oparciu o ustawę o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych,
 • redagowanie oraz udostępnianie informacji i danych statystycznych o Gminie,

Do zadań referatu w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi należy:

 • prowadzenie, w tym bieżąca aktualizacja bazy lokalnych organizacji pozarządowych,
 • pozyskiwanie informacji na temat działań realizowanych przez lokalne organizacje pozarządowe,
 • prowadzenie tematycznej pod strony serwisu informatycznego Gminy skierowanej do lokalnych organizacji pozarządowych,
 • organizowanie i współorganizowanie szkoleń, konferencji oraz informowanie lokalnych organizacji pozarządowych o tego typu przedsięwzięciach realizowanych przez inne podmioty,
 • prowadzenie bieżących konsultacji z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, odpowiednio do zakresu ich działania, dotyczących projektów aktów prawnych mających wpływ na statutową działalność organizacji,
 • utrzymywanie współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi w zakresie wspierania działalności organizacji pozarządowych z innymi podmiotami np. podobnymi jednostkami w powiecie, województwie, kraju oraz z podmiotami zagranicznymi,
 • koordynacja działań jednostek organizacyjnych urzędu w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym przede wszystkim w odniesieniu do ogłaszanych konkursów ofert,
 • koordynacja prac nad programem współpracy z podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego,
 • zapewnienie obsługi i koordynacja prac Zespołu doradczego i inicjatywnego działającego przy Burmistrzu
 • każdego roku przygotowywanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie programu współpracy Gminy z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego, przygotowywanie ogłoszeń o organizowanych konkursach ofert na realizację zadań publicznych,
 • monitorowanie, nadzorowanie i kontrolowanie realizacji zlecanych organizacjom zadań,
 • przedkładanie Radzie Miejskiej rocznych sprawozdań z realizacji programu współpracy,
 • reprezentowanie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin wobec organizacji pozarządowych w ramach określonego pełnomocnictwa.

Do zadań referatu w zakresie kultury należy:

 • Prowadzenie rejestru samorządowych instytucji kultury.
 • Koordynowanie działalności samorządowych instytucji kultury, dla których Gmina jest organizatorem.
 • Nadzorowanie realizacji zadań statutowych i wykorzystywania posiadanych środków finansowych samorządowych instytucji kultury, dla których Gmina jest organizatorem.
 • Przygotowywanie opinii i dokumentacji o utworzeniu lub likwidacji samorządowych instytucji kultury.
 • Podejmowanie, wspólnie z podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną przedsięwzięć o charakterze kulturalnym.
 • Współpraca w zakresie zlecania, nadzorowania realizacji zadań zleconych podmiotom prowadzącym działalność kulturalną i kontrolowanie wykorzystania przyznanych na te zadania środków z budżetu Gminy.

Do zadań referatu w zakresie sportu i rekreacji należy:

 • Przygotowywanie opinii i dokumentacji o utworzeniu lub likwidacji samorządowych instytucji sportowo – rekreacyjnych działających na terenie Gminy.
 • Podejmowanie wspólnie z placówkami oświatowymi klubami sportowymi, organizacjami i stowarzyszeniami oraz innymi podmiotami przedsięwzięć mających na celu krzewienie sportu, turystyki i rekreacji.
 • Współpraca w zakresie zlecania zadań podmiotom prowadzącym działalność z zakresu kultury fizycznej, wychowania fizycznego, sportu, rekreacji, rehabilitacji ruchowej i turystyki, nadzorowania realizacji tych zadań kontrolowania wykorzystania przyznanych na te zadania środków z budżetu Gminy.
 • Prowadzenie ewidencji gminnych obiektów sportowych.