Referat planowania gospodarki nieruchomościami i geodezji

Dane teleadresowe

Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin
pokoje nr: 21, 22, 23 (II piętro)
tel. +48 58 536-12-61, wew. 12, 17, 18
fax +48 58 536-14-64
e-mail: gg@archiwum.pelplin.pl
e-mail: urbanistyka@archiwum.pelplin.pl

Skład osobowy referatu

Irena Kuczkowska Kierownik Referatu planowania gospodarki
nieruchomościami i geodezji
Aleksandra Biedna Inspektor do spraw gospodarki nieruchomościami
i ochrony gruntów lokalnych
Maria Maciejewska Inspektor do spraw geodezji
Katarzyna Wierzbicka Podinspektor do spraw gospodarki nieruchomościami:
Jacek Iwaniuk
Podinspektor do spraw planowania przestrzennego

 

Co i jak załatwić w Referacie Planowania Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji? Karty spraw, formularze do pobrania

GEODEZJA
 1. Nazewnictwo ulic
 2. Numeracja nieruchomości
 3. Podziały nieruchomości
 4. Rozgraniczenie nieruchomości
 5. Decyzja o warunkach zabudowy, Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
 6. Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 1. Czasowe ograniczenie prawa własności
 2. Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 3. Bonifikata od opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 4. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 5. Czasowe zajęcie terenu
 6. Dołączenie
 7. Pierwokup
 8. Regulacja stanu prawnego w trybie bezprzetargowej przekazania gruntu w użytkowanie na rzecz posiadacza nieruchomości zabudowanej na podstawie pozwolenia na budowę
 9. Regulacja stanu prawnego nieruchomości na rzecz osób prawnych
 10. Rezygnacja z umowy dzierżawy gruntu
 11. Sprzedaż gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawcy nieruchomości zabudowanej na podstawie pozwolenia na budowę
 12. Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców
 13. Sprzedaż nieruchomości w formie przetargu
 14. Użyczenie terenów gminnych
 15. Wydzierżawienie gruntu
 16. Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
 17. Zmiana nieruchomości
 18. Zaświadczenie potwierdzające dzierżawienie gruntów
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
 1. Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie zgodności zamierzonego sposobu użytkowania z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 3. Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego celem przedłożenia w instytucjach i urzędach

  4. Prowadzenie procedury prawnej związanej ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
  karta sprawy, wniosek

  5. Wnioski w sprawie sporządzania nowego lub zmiany istniejącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  karta sprawy, wniosek

Do zadań referatu w zakresie planowania należy w szczególności:

 • programowanie rozwoju przestrzennego miasta i gminy w powiązaniu z kierunkami perspektywicznego rozwoju społeczno – gospodarczego,
 • przygotowywanie projektów opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prowadzenie bieżących analiz tych planów oraz przygotowywanie projektów zmian tych planów,
 • określanie potrzeb i zakresu działań marketingu dla inwestycji o istotnym znaczeniu dla gminy,
 • programowanie rozwoju budownictwa mieszkaniowego we wszystkich jego formach oraz zadań infrastruktury towarzyszącej temu budownictwu,
 • nadzór nad pracami planistycznymi,
 • przygotowywanie projektów opinii o zgodności zamierzeń inwestycyjnych z planem zagospodarowania przestrzennego,
 • przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • prowadzenie uzgodnień planów zagospodarowania przestrzennego w toku ich sporządzania, w tym organizowanie konsultacji społecznych dotyczących programów zagospodarowania przestrzennego oraz wykładanie tych planów do publicznego wglądu,
 • prowadzenie rejestrów decyzji dotyczących zagospodarowania przestrzennego.

Do zadań referatu planowania, gospodarki nieruchomościami i geodezji w zakresie geodezji i kartografii należy w szczególności:

 • zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości,
 • rozgraniczanie nieruchomości,
 • scalanie gruntów,
 • prowadzenie operatu nazewnictwa obiektów i numeracji nieruchomości oraz jego aktualizacja,
 • przygotowanie dokumentacji geodezyjnej obiektu przed nadaniem mu nazwy,
 • projektowanie numeracji porządkowej nowych obiektów,
 • wydawanie zaświadczeń o nadaniu nowych numerów porządkowych,
 • inwentaryzacja mienia komunalnego,
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej komunalizacji z mocy prawa.

Do zadań referatu w zakresie gospodarki nieruchomościami należy w szczególności:

 • przygotowanie dokumentacji dotyczącej zasobu gruntów przeznaczonych na cele zabudowy,
 • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej wykonania prawa pierwokupu,
 • przygotowanie projektów wniosków o wykreślenie z ksiąg wieczystych długów i ciężarów, przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zbycia, nabycia w tym zamiany nieruchomości oraz ustanowienia prawa wieczystego użytkowania,
 • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zbycia lub dzierżawy nieruchomości w drodze przetargowej, w tym:- zlecanie opracowania koncepcji zagospodarowania działek lub ich podziału,
  – zalecanie koniecznych wydzieleń geodezyjnych,
  – zlecanie wyceny nieruchomości,
  – przygotowywanie projektów uchwał w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia lub dzierżawy i podawanie ich do publicznej wiadomości,
  – przygotowywanie projektów ogłoszeń o przetargach,
  – przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa w przetargu ustnym i ofert w przetargu pisemnym,
  – przygotowywanie protokołów z przeprowadzonych przetargów,
  – obsługa prac komisji przetargowej,
 • przygotowywanie projektów umów dzierżaw, aktualizacji stawek czynszu dzierżawnego oraz zmian umów,
 • kontrola wykonania umów o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w zakresie terminów rozpoczęcia, zakończenia budowy i zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania gruntu oraz aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste,
 • przygotowywanie projektów umów użytkowania i użyczenia nieruchomości,
 • przygotowywanie projektów decyzji o oddaniu w trwały zarząd nieruchomości oraz o wygaśnięciu trwałego zarządu,
 • przygotowywanie sprawozdań z obrotu nieruchomości gmin oraz informacji o stanie mienia komunalnego,
 • współpraca z referatem finansowym w zakresie:- informowania o konieczności aktualizacji zinwentaryzowanych środków trwałych,
  – przepisów i odpisów na podstawie dokonanych transakcji i zmian umów cywilno-prawnych,
 • przygotowywanie projektów decyzji w sprawach przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.
 • wydawanie decyzji dotyczących wyłączenia gruntu z produkcji rolnej,
 • uzgadnianie w formie postanowienia projektów decyzji o warunkach zabudowy w zakresie zgodności z przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych.