Referat Finansowy

Dane teleadresowe

Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin
kasa oraz pokoje nr: 6, 10, 11 (parter)
tel. +48 58 536-12-61, wew. 23, 29, 39, 33
fax +48 58 536-14-64
e-mail: skarbnik@archiwum.pelplin.pl

Skład osobowy referatu

Justyna Lewandowska Główny księgowy Urzędu/Kierownik Referatu finansowego
Mirosława Badziąg Specjalista ds. finansowych
Anna Chilicka Inspektor do spraw księgowości
Zyta Kaczmarska Inspektor do spraw wymiaru podatków (miasto)
Krystyna Lemańczyk Inspektor do spraw wymiaru podatków (gmina)
Ewelina Łangowska Podinspektor ds. wymiaru, księgowania i windykacji opłaty śmieciowej
Ewa Mądrzejewska Inspektor do spraw księgowości podatkowej
Joanna Wysocka Podinspektor ds. finansowych
Elżbieta Pawłowska Inspektor do spraw księgowości podatkowej
Elżbieta Pliszka Inspektor do spraw finansowych

Co i jak załatwić w Referacie finansowym? Karty spraw, formularze do pobrania

1. Zaświadczenie o ilości hektarów fizycznych i przeliczniowych gospodarstwa rolnego (dla celów innych niż ZUS, KRUS, zasiłki rodzinne)

2. Uzyskanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu do celów emerytalno – rentownych oraz w celu ustalenia kapitalu początkowego

3. Odraczanie i rozkładanie na raty płatności podatków bieżących i zaległych wraz z odsetkami

4. Określanie powierzchni użytków rolnych

5. Opłata od posiadania psa

6. Stan zaległości w podatkach

7. Podatek od środków transportowych

8. Ulgi inwestycyjne w podatku rolnym

9. Ulgi z tytułu kupna gruntów na utworzenie nowego lub powiększenie juz istniejącego gospodarstwa rolnego do powierzchni nie przekraczającej 100ha

10. Umorzenie zaległości podatkowych oraz odsetek w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości i od środków transportowych

11. Wystawienie faktury VAT

12. Wprowadzenie zmian do ewidencji podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w związku z dokonaniem między innymi transakcji kupna, sprzedaży, podziału posiadanych nieruchomości oraz rozbiórką lub oddaniem do użytku obiektów budowlanych

13. Deklaracja na podatek od nieruchomości

14. Deklaracja na podatek rolny

15. Deklaracja na podatek leśny

16. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych do produkcji rolnej

Do zadań referatu finansowego w zakresie wykonywania budżetu i prowadzenia księgowości należy:

 • opracowywanie materiałów niezbędnych do sporządzania budżetu na podstawie ustalonych wytycznych i projektów jednostkowych planów finansowych,
 • opracowywanie projektu układu wykonawczego,
 • przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń budżetowych,
 • informowanie jednostek organizacyjnych o zmianach w ich planach finansowych,
 • bieżąca kontrola wydatków budżetowych,
 • opracowywanie planów i zakresów kontroli finansowo – gospodarczej planowanych i doraźnych w urzędzie i jednostkach organizacyjnych,
 • zapewnienie płynności finansowej urzędu,
 • rejestracja i kontrola i dekretacja dowodów księgowych,
 • realizacja płatności rachunków przelewem i gotówką,
 • księgowanie dowodów księgowych,
 • rozliczanie zaliczek, ryczałtów i delegacji służbowych,
 • dokonywanie wypłat gotówkowych, pobieranie gotówki z banku oraz sporządzanie raportów kasowych,
 • przyjmowanie wpłat z tytułu opłaty skarbowej,
 • ewidencja druków ścisłego zarachowania,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie rejestru faktur VAT, podatku VAT oraz rozliczeń z urzędem skarbowym,
 • wystawianie faktur VAT,
 • przyjmowanie i weryfikacja sprawozdawczości budżetowej jednostek organizacyjnych,
 • sporządzanie sprawozdawczości zbiorczej,
 • uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych i rozliczenie inwentaryzacji,
 • dokonanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalenie wyniku finansowego.

Do zadań referatu w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz windykacji dochodów budżetowych należy w szczególności:

 • coroczne naliczanie podatków i opłat,
 • wykonywanie decyzji dotyczących wymiaru podatków,
 • analizowanie i opiniowanie podań w sprawach odroczeń , rozkładania na raty i umarzania podatków,
 • analizowanie i opiniowanie odwołań i zażaleń w sprawach wymiaru podatków i opłat,
 • przygotowywanie projektów uchwał rady w sprawie ustalenia wysokości podatków i opłat,
 • przeprowadzanie kontroli w zakresie prawidłowości złożonych deklaracji podatkowych, ze stanem faktycznym,
 • przygotowanie informacji zeznań podatkowych,
 • gromadzenie materiałów informacyjnych dla celów wymiaru podatków i opłat oraz ich wykorzystywania dla celów postępowań egzekucyjnych,
 • sporządzanie projektów sprawozdań o dochodach gminy,
 • sporządzanie zestawień wszystkich kont analitycznych z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej,
 • prowadzenie księgowości podatkowej,
 • prowadzenie windykacji należności z tytułu podatków i opłat,
 • przygotowywanie projektów wniosków o ustanowienie hipoteki przymusowej, wszczęcie postępowania egzekucyjnego w administracji, oraz o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym,
 • uzgadnianie z referatami zgodności przypisanych i pobieranych należności budżetowych.