Referat ds. społecznych

Dane teleadresowe

ul. Mickiewicza 23, 83-130 Pelplin
tel. +48 58 536-12-61,
e-mail: sprawyspoleczne@archiwum.pelplin.pl

Skład osobowy referatu

Jolanta Dembek Kierownik Referatu ds. społecznych
Krystyna Janik Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych
Marzena Patej Inspektor ds. świadczeń rodzinnych
Dorota Jendruszewska Inspektor ds. świadczeń i promocji zdrowia
Rafał Libiszewski Inspektor ds. funduszu alimentacyjnego
Agnieszka Murzydło Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
Anna Gross-Brzeska Pomoc administracyjna

Co i jak załatwić w Referacie ds. społecznych? Karty spraw, formularze do pobrania

 1. Ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego dla osób mieszkających na terenie Miasta i Gminy Pelplin:
 2. Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób mieszkających na terenie Miasta i Gminy Pelplin:
 3. Ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla osób zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Pelplin:
 4. Ustalenie prawa do stypendium dla uczniów i słuchaczy mieszkających na terenie Miasta i Gminu Pelplin:
 5. Ustalenie prawa do świadczeń pielęgnacyjnych dla osób mieszkających na terenie Miasta i Gminy Pelplin:
 6. Ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego dla osób mieszkających na terenie Miasta i Gminy Pelplin:
 7. Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku dla osób zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Pelplin:
 8. Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych:
 9. Ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego:

Do zadań referatu należy:

I. W zakresie funduszu alimentacyjnego

 • Przyjmowanie wniosków i dokumentacji od osób ubiegających się o przyznanie świadczenia.
 • Prowadzenie rejestrów świadczeń alimentacyjnych.
 • Przygotowywanie projektów decyzji i wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie przyznania, bądź odmowy przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 • Sporządzanie list wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 • Sporządzanie sprawozdań z realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 • Przygotowywanie projektów i wydawanie decyzji administracyjnych o nienależnie pobranych świadczeniach alimentacyjnych oraz decyzji o żądaniu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.
 • Współpraca z komornikiem dotycząca wierzycieli, osób uprawnionych  i dłużników alimentacyjnych oraz w zakresie egzekucji świadczeń alimentacyjnych.
 • Informowanie dłużnika alimentacyjnego oraz organu właściwego ze względu na zamieszkiwanie dłużnika o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 • Występowanie do organu właściwego ze względu na zamieszkiwanie dłużnika z wnioskiem o podejmowanie przewidzianych przepisami prawa działań wobec dłużnika.
 • Bieżące informowanie organów egzekucyjnych o sytuacji dłużnika mających istotny wpływ na prowadzone postępowanie egzekucyjne.
 • Przeprowadzanie wywiadów alimenta cyjnych u dłużników alimentacyjnych oraz przyjmowanie od nich oświadczeń majątkowych.
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej dłużników alimentacyjnych.
 • Prowadzenie rejestrów dłużników alimentacyjnych.
 • Wydawanie decyzji w sprawach zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych osobie uprawnionej.
 • Sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań wobec dłużników alimentacyjnych.
 • Przyjmowanie i rejestracja wniosków o podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych.
 • Kierowanie wniosków do Starosty Powiatowego o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego oraz składanie wniosków o ściganie do prokuratora.
 • Prowadzenie dokumentacji i rejestrów dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz współpraca z Urzędem Marszałkowskim w tym zakresie.
 • Zgłaszanie danych dłużnika alimentacyjnego do Krajowego Rejestru Długów.
 • Współpraca z Referatem Finansowym w zakresie przekazywania właściwemu ze względu na miejsce zamieszkiwania dłużnika alimentacyjnego 20% należności ściągniętych od dłużnika zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

IV. W zakresie stypendiów socjalnych

 • Przyjmowanie wniosków i dokumentacji od osób ubiegających o przyznanie stypendium socjalnego.
 • Przygotowywanie projektów decyzji i wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie przyznania lub odmowy przyznania stypendium socjalnego.
 • Przygotowywanie projektów decyzji i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zwrotu  nienależnie pobranych świadczeń.
 • Prowadzenie postępowania w sprawie windykacji nienależnie pobranego stypendium socjalnego.
 • Współpraca z Referatem Finansowym i czuwanie nad terminowym wpływem dokonanego zwrotu nienależnie pobranego stypendium socjalnego oraz bieżąca likwidacja zaległości poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych.
 • Współpraca z dyrektorami szkół w zakresie informacji niezbędnych w celu ustalenia  prawa do stypendium socjalnego oraz w sprawach wypłaty stypendium socjalnego.
 • Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie niezbędnych informacji w celu ustalenia prawa do stypendium socjalnego.
 • Sporządzanie sprawozdań z realizacji stypendium socjalnego.
 • Realizacja zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty w zakresie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
 • Zapewnienie obsługi w sprawach socjalno – bytowych pracowników, emerytów i rencistów w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

V. W zakresie promocji i ochrony zdrowia

 • Propagowanie profilaktyki zdrowia i oświaty zdrowotnej.
 • Zbieranie materiałów i informacji oraz opracowywanie analiz w zakresie potrzeb mieszkańców w sprawach dotyczących ochrony zdrowia.
 • Współpraca z innymi podmiotami w zakresie opracowywania, wdrażania planów i programów ochrony zdrowia mieszkańców Gminy. Nadzór nad ich realizacją.
 • Opiniowanie harmonogramu funkcjonowania aptek. Zgłaszanie do Starosty Powiatowego potrzeb w tym zakresie.
 • Zbieranie informacji oraz opracowywanie analiz w zakresie potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.
 • Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, jednostkami organizacyjnymi Gminy, Centrum Interwencji Kryzysowej w Tczewie w zakresie wspólnego rozwiązywania problemów osób chorych lub niepełnosprawnych.”

Przydatne informacje:

Komu przysługują świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w skrócie: świadczenie z FA) jest osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

 1. do ukończenia 18 roku życia, albo
 2. do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy osoba uprawniona uczy się w szkole lub w szkole wyższej;
 3. bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli...

Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenie z FA komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Bezskuteczność egzekucji potwierdza komornik sądowy odpowiednim zaświadczeniem.

W przypadku, gdy egzekucja alimentów nie jest prowadzona w Polsce, gdyż dłużnik mieszka za granicą, w celu potwierdzenia bezskuteczności egzekucji, do wniosku o przyznanie świadczenia z FA wnioskodawca musi dołączyć odpowiednie zaświadczenie z sądu okręgowego, potwierdzające bezskuteczność egzekucji zasądzonych alimentów lub niemożność prowadzenia egzekucji.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeśli osoba uprawniona:
 1. przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, tj. w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo – wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo – leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym, a także szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie, albo:
 2. Przebywa w rodzinie zastępczej;
 3. Zawarła związek małżeński;
 4. Jest pełnoletnia i posiada własne dziecko.
Dochód uprawniający do świadczeń

Prawo do świadczenia z FA przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 725 zł. Ustalając prawo do świadczenia z FA na okres od 1 października 2010 r. do 30 września 2011 r. brany jest pod uwagę dochód uzyskany przez członków rodziny w 2009 r. Na dochód ten składają się następujące składniki:

 1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 2. deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 3. inne dochody nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych enumeratywnie wyliczone w ustawie o świadczeniach rodzinnych (np. wszelkie stypendia otrzymywane przez uczniów lub studentów, alimenty na rzecz dzieci).

W przypadku, gdy rodzina posiada gospodarstwo rolne, dochód z tego tytułu oblicza się na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w jej posiadaniu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. Jeżeli zmiana powierzchni gospodarstwa rolnego miała miejsce w trakcie miesiąca, nową powierzchnię gospodarstwa uwzględnia się od miesiąca następnego. Miesięczna wartość dochodu z 1 ha przeliczeniowego została określona na poziomie 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. W/w wskaźnik dochodu z gospodarstwa rolnego za rok 2009 (czyli rok, z którego dochód brany jest pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na rozpoczynający się od 1 października 2010 r. okres świadczeniowy), zostanie ogłoszony przez Prezesa GUS-u do 23 września 2010 roku. W przypadku, gdy rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego oraz uzyskuje dochody z działalności pozarolniczej, dochody z obu tych źródeł sumuje się.

Przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie oblicza się, dzieląc łączną kwotę dochodu uzyskanego przez wszystkich członków rodziny w roku 2009, przez 12, czyli przez liczbę miesięcy w roku, a następnie przez liczbę członków rodziny.

W przypadku uzyskiwania dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych, wysokość uzyskanego dochodu należy udokumentować zaświadczeniami z urzędu skarbowego o dochodach za rok 2009. Brany jest pod uwagę dochód netto, czyli przychód wykazany w zaświadczeniu z US, pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z FA przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie mogą wynieść więcej niż po 500 zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci.

Okres otrzymywania świadczeń, kiedy złożyć wniosek

Świadczenia z FA przyznawane są na tzw. okresy świadczeniowe, trwające 12 miesięcy od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Jednak wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoby zainteresowane mogą składać już od 1 sierpnia w Urzędzie Miasta i Gminy Referat d.s. Społecznych ul. Mickiewicza 23.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 30 listopada.

UWAGA! dotyczy osób mających ustalone decyzją administracyjną prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacone w przypadku, gdy osoba uprawniona w okresie ich pobierania otrzymała alimenty (bezpośrednio od dłużnika lub za pośrednictwem komornika sądowego) będą uznawane za świadczenia nienależnie pobrane. Świadczeniobiorca zobowiązany będzie do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia alimentacyjnego wraz z ustawowymi odsetkami.

Postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego

W przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona do alimentów (dziecko za pośrednictwem swego przedstawiciela ustawowego) może złożyć do organu właściwego wierzyciela (oznacza to wójta, burmistrza, prezydenta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów) wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie, od komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne, o bezskuteczności egzekucji, zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów.

W przypadku złożenia wniosku bez w/w zaświadczenia, organ właściwy wierzyciela wzywa organ prowadzący postępowanie egzekucyjne do przesłania zaświadczenia. Komornik prowadzący postępowanie egzekucyjne jest obowiązany do przesłania zaświadczenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

W przypadku przyznania osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego organ właściwy wierzyciela „z urzędu” występuje z wnioskiem do organu właściwego dłużnika (oznacza to wójta, burmistrza, prezydenta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego) o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Po otrzymaniu w/w wniosku, organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej, oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe.

W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swych zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika:

 1. zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny, albo jako poszukujący pracy, w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny;
 2. zwraca się do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego;
 3. w razie braku możliwości aktywizacji zawodowej występuje z wnioskiem do starosty o skierowanie dłużnika alimentacyjnego do robót publicznych lub prac organizowanych na zasadach robót publicznych, określonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W przypadku uniemożliwienia przez dłużnika alimentacyjnego przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, odmowy złożenia oświadczenia majątkowego oraz odmowy podjęcia prac, w ramach aktywizacji zawodowej, uchylania się od nich lub odmowy zarejestrowania się jako bezrobotny, odmowy zarejestrowania się jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny, organ właściwy dłużnika:

 1. składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.),
 2. kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

Organ właściwy dłużnika informuje organ właściwy wierzyciela oraz komornika sądowego o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego oraz o ich efektach.
Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej do alimentów, łącznie z ustawowymi odsetkami.