Planowanie przestrzenne

Więcej informacji na temat planu można uzyskać w:
Referacie Planowania Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

Adres: Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin, (pok. nr: 21, 22, 23 / 2 piętro UMiG Pelplin)
Telefon: +48 (58) 536 12 61, wew. 18, 12, 17
Fax: +48 (58) 536 14 64
e-mail: gg@archiwum.pelplin.pl

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego wieś Bielawki w obrębie geodezyjnym Rombark, gmina Pelplina

Poniżej w plikach do pobrania znajduje się Uchwała Nr XLII/450/14 Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego wieś Bielawki w obrębie geodezyjnym Rombark, gm.Pelplin wraz z załącznikami.

Uchwała Nr XLII/450/14 Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2014r.

Rysunek planu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego wsi Rajkowy

Poniżej w plikach do pobrania znajduje się Uchwała nr XLI /437/14 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Rajkowy wraz z załącznikami.

 Uchwała nr XLI /437/ 14 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrebu geodezyjnego Rajkowy, gmina Pelplin

Rysunek do uchwalenia

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Rajkowy

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego tzw. obszar „A” po byłej Cukrowni w mieście Pelplin
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Rożental
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Pelplina przy ul. Gen. Maczka dz. geod. 259/18-259/18-259/33
Raport z monitoringu strategii przyjęty

Podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 7 czerwca 2013 r. (czwartek), radni dyskutowali m. in.  o przedłożonej na obrady informacji dotyczącej pracom nad przygotowaniem i realizacją „Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Pelplin do roku 2020”. Dokument, który został uchwalony blisko 3 lata temu (30 lipca 2010 r.), stanowi zbiór celów strategicznych i kierunków rozwoju, jakimi powinna kroczyć Gmina Pelplin by być nowoczesną i otwartą jednostką samorządową dbającą o dynamiczny rozwój wszystkich dziedzin życia lokalnej społeczności.

Wyżej wspomniany dokument to swego rodzaju raport, który służy badaniu i ocenie sposobu a także efektywności przy dążeniu do założonych w strategii celów oraz aktualnego poziomu ich osiągnięcia. Opracowane wskaźniki produktu i rezultatu stanowią źródło podstawowych informacji o aktualnej sytuacji gminy w zakresie długofalowego rozwoju i kierunków, jakie należy przyjąć, by ów rozwój służył każdemu z mieszkańców.

Aby pobrać raport z monitoringu strategii rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Pelplin do roku 2020 <kliknij tutaj>

Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego dla Gminy Pelplin do roku 2020

Podstawą rozwoju Gminy Pelplin jest strategia, która określa misję oraz cele i kierunki działania do roku 2020.

Strategia stanowi długookresowy plan działania, określający strategiczne cele rozwoju gminy i przyjmujący takie cele i kierunki działania, które są niezbędne dla realizacji przyjętych zamierzeń rozwojowych. Jest to podstawa do właściwego zarządzania gminą, do ubiegania się o środki zewnętrzne, zwłaszcza z Unii Europejskiej.

 Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego dla Gminy Pelplin do roku 2020

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar północnej części miasta Pelplina

Podstawą rozwoju Gminy Pelplin jest strategia, która określa misję oraz cele i kierunki działania do roku 2020.

Strategia stanowi długookresowy plan działania, określający strategiczne cele rozwoju gminy i przyjmujący takie cele i kierunki działania, które są niezbędne dla realizacji przyjętych zamierzeń rozwojowych. Jest to podstawa do właściwego zarządzania gminą, do ubiegania się o środki zewnętrzne, zwłaszcza z Unii Europejskiej.

 UCHWAŁA NR XX/174/12 RADY MIEJSKIEJ W PELPLINIE z dnia 20 czerwca 2012r.

 Prognoza oddziaływań planu na środowisko – rysunek

 Rysunek planu

 Prognoza oddziaływania na środowisko – tekst

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego fragment gminy Pelplin w rejonie miejscowości Rajkowy i Gręblin

Poniżej w plikach do pobrania znajduje się Uchwała Nr VII/45/11 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 20 kwietnia 2011 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego fragment gminy Pelplin w rejonie miejscowosci Rajkowy i Greblin

 Uchwała Nr VII/45/11 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 20 kwietnia 2011 r.

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego fragment gminy Pelplin w rejonie miejscowości Rajkowy i Gręblin

 Prognoza oddziaływania na środowisko realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Pelplin w rejonie miejscowości Rajkowy i Gręblin

 Załącznik nr 1 do prognozy

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego fragment gminy Pelplin w rejonie miejscowości: Rajkowy, Ropuchy, Rożental i Nowy Dwór Pelpliński

Poniżej w plikach do pobrania znajduje się Uchwała Nr XL/379/2010 Rady Miejskiej w Pelplinie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego fragment gminy Pelplin w rejonie miejscowości: Rajkowy, Ropuchy, Rożental i Nowy Dwór Pelpliński.

 Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 Rysunek planu

  Prognoza Oddziaływania na Środowisko – rysunek

  Prognoza Oddziaływania na Środowisko – tekst

Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar północnej części miasta Pelplina

Poniżej w plikach do pobrania zajduje się Uchwała Nr XVIII/170/08 w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar północnej części miasta Pelplin.

 Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania

 Załącznik Nr 1

 Załącznik Nr 2

 Załącznik Nr 3

 Załącznik Nr 4

Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar północnej części miasta Pelplina

Poniżej w plikach do pobrania znajduje się Uchwała Nr XXXIX/368/10 w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującym obszar północnej części miasta Pelplina obejmującej część obszaru w dwóch fragmentach:

  • obszar A oznaczony w planie symbolem 28.C
  • obszar B oznaczony w planie symbolami 40.U i 008.KDD

 Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 Załącznik Nr 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Pelplina przy ulicy Mickiewicza- dz.geod.199/4

Poniżej w plikach do pobrania znajduje się Uchwała Nr XXVIII/277/09 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Pelplina przy ulicy Mickiewicza- dz.geod.199/4 wraz z załącznikami.

 Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 Załącznik Nr 1

 Załącznik Nr 2

 Załącznik Nr 3

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Poniżej, w plikach do pobrania znajdują się dokumenty związane ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pelplin w rejonie miejscowości Rajkowy, Ropuchy, Bielawki, Rombark, Rożental i Nowy Dwór Pelpliński została uchwalona Uchwałą Nr XXVII/253/09 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 14 września 2009 r.

 Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 Załącznik Nr 1 Bielawki

 Załącznik Nr 1 Rajkowy

 Załącznik Nr 1 Ropuchy

 Załącznik Nr 2 SE Wariant 1

 Załącznik Nr 2 SE Wariant 2

 Załącznik Nr 3 Gospodarka wodno-ściekowa

 Ujednolicony tekst studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

  Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Pelplinie Nr XXVII/253/09 z dnia 14 września 2009 r.

 Załącznik Nr 2

 Załącznik Nr 3

 Załącznik Nr 4

 Załącznik Nr 5

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Poniżej, w plikach do pobrania znajduje się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragment miasta Pelplina w jego północno – wschodniej części. Został on przyjęty uchwałą Nr XLIV/437/06 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 26 września 2006 r.
W wspomnianych wcześniej plikach do pobrania, znajdziecie Państwo także dokumenty dotyczące zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar północnej części miasta Pelplina.

 Uchwała Nr XLIV/437/06 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 26 września 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 Rysunek planu zagospodarowania przestrzennego

 Uchwała Nr XVIII/170/08

 Rysunek planu – zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta (skala: 1:1000)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego wieś Pomyje oraz fragmenty wsi Rudno, Janiszewko, Lignowy

Poniżej w plikach do pobrania znajduje się Uchwała Nr XIII/105/08 Rady Miejskiej W Pelplinie z dnia 26.02.2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wieś Pomyje oraz fragmenty wsi Rudno, Janiszewko, Lignowy

Uchwała Nr XIII/105/08Rady Miejskiej W Pelplinie z dnia 26.02.2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wieś Pomyje oraz fragmenty wsi Rudno, Janiszewko, Lignowy

Rysunek planu 1:5000

Rysunek planu 1:1000