NGO – FAQ

Poniżej prezentujemy zbiór najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi na nie.

Co to jest otwarty konkurs ofert?
Otwarty konkurs ofert to określony ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 13) sposób na wybranie organizacji, które otrzymają z budżetu gminy dotacje na realizację zadań.
Konkurs zostaje ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) – właściwym dla danego urzędu, na stronie internetowej urzędu ogłaszającego konkurs oraz na tablicy ogłoszeń (w urzędzie).
Ogłoszenie o konkursie musi być opublikowane, z co najmniej 21-dniowym wyprzedzeniem (od daty opublikowania ostatniego ogłoszenia), tak by dać organizacjom czas na zapoznanie się z warunkami oraz wypełnienie i złożenie wniosków.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2014 poz. 1118)
Kto może brać udział w otwartym konkursie ofert?

W otwartym konkursie ofert, ogłoszonym zgodnie z przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą brać udział stowarzyszenia, fundacje, organizacje kościelne oraz spółdzielnie socjalne, oraz inne podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego (np. tzw. spółki non profit).

Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie osobowości prawnej, co wyklucza z niego np. stowarzyszenia zwykłe.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2014 poz. 1118)
Co to jest wkład własny organizacji w realizację zadania?

Wkład własny to środki finansowe, które organizacja deklaruje jako własny udział w realizacji zadania. Jest on zazwyczaj określony procentowo w stosunku do wartości całego projektu, a nie od wartości dotacji, jaką chcemy otrzymać.

Przykład: W ogłoszeniu określono, że wkład własny musi wynosić 10% wartości projektu. Organizacja przedkładając wniosek na 3000 zł musi więc zabezpieczyć 300 zł ze środków własnych. Środki na wkład własny mogą pochodzić z darowizn, które uzyskuje organizacja, składek lub działalności gospodarczej, a także od innych sponsorów. 

Wkładem własnym są również wpłaty beneficjentów zadania – osób, dla których dane przedsięwzięcie jest realizowane. Wpłaty te muszą zostać pokazane we wniosku o dotację jako osobna pozycja, wraz z określeniem ich wielkości.

Należy zwrócić uwagę, że z zadeklarowanego we wniosku o dotację wkładu finansowego organizacja musi rozliczyć się w składanych sprawozdaniach.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2014 poz. 1118)
Czy trzeba mieć faktury na wydatki zapłacone z dotacji?

Zdecydowanie tak. Wynika to zarówno z przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości, które zobowiązują do dokumentowania wszelkich wydatków organizacji, jak i z przepisów dotyczących dotacji.

W ustawie o finansach publicznych poświęcono tej kwestii odrębny artykuł (art. 132), zobowiązujący organizacje pozarządowe do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonanych z tych środków.

Składane sprawozdanie musi zawierać spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. Spis zawierać powinien:

  • numer faktury (rachunku),
  • datę wystawienia,
  • wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji,
  • rodzaj towaru lub usługi.

Każda z faktur, przechowywana przez organizację powinna być opatrzona na odwrocie pieczęcią organizacji oraz zawierać opis z następującymi informacjami:

  • z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta
  • oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności.

Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2014 poz. 1118)