Kalendarz przedsiębiorcy

Ważne daty dla wszystkich przedsiębiorców

Do 7 dnia miesiąca
Termin wpłaty podatku dla osób opodatkowanych w formie karty podatkowej.

Do 10 dnia miesiąca
Termin opłacenia, za poprzedni miesiąc, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy – jeżeli opłacasz składki wyłącznie za siebie (tj. nie zatrudniasz innych osób).

Do 15 dnia miesiąca
Termin opłacenia, za poprzedni miesiąc, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i/lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – jeżeli opłacasz składki nie tylko za siebie, tj. jeżeli zatrudniasz inne osoby.

Do 20 dnia miesiąca
Termin wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt za grudzień uiszcza się w terminie złożenia zeznania rocznego PIT-28), – termin złożenia deklaracji (PIT-5) i wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (zaliczkę za grudzień w wysokości należnej za listopad uiszcza się w terminie do 20 grudnia, bez składania deklaracji), – termin złożenia deklaracji (PIT-5L) przy wyborze opcji 19% wpłaty zaliczki na podatek dochodowy (wpłata zaliczki za grudzień w wysokości zaliczki należnej za listopad).

Do 25 dnia miesiąca
Termin rozliczenia miesięcznego podatku VAT (VAT-7), – termin rozliczenia miesięcznego podatku akcyzowego.

Do 25 dnia miesiąca
następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy – termin rozliczenia podatku VAT (VAT-7K) przez małych podatników.

Do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym
Termin złożenia zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wartości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

Do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym
Termin złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36) przez podatników prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych oraz według 19% stawki podatku i wpłacenia różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu wynikającego z zeznania a sumą należnych za dany rok zaliczek.

Ważne! Jeżeli dzień ten przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin ten upływa w pierwszym dniu pracy następującym po dniach wolnych.

Ważne daty dla tych przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Do 31 stycznia danego roku kalendarzowego
Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Do 31 stycznia danego roku kalendarzowego
Termin opłacenia I raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Do 31 maja danego roku kalendarzowego
Termin opłacenia II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Do 30 września danego roku kalendarzowego
Termin opłacenia III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.