Informacje o azbeście

Azbest jest nazwą handlową grupy minerałów, które pod względem chemicznym są uwolnionymi krzemieniami magnezu, żelaza, wapnia i sodu. Zagrożenie dla zdrowia mieszkańców wynika z nagromadzenia na obszarze całej gminy różnego typu materiałów zawierających azbest. Odpady azbestowo-cementowe stanowią obecnie istotne źródło emisji pyłu. Chorobotwórcze działanie azbestu powstaje w wyniku wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Przenikają one do dolnych dróg oddechowych, wbijają się w płuca, gdzie pozostają i w wyniku wieloletniego drażnienia komórek wywołują nowotwory. Wdychane z powietrzem włókna azbestowe kumulują się w płucach przez całe życie, a pierwsze objawy chorobowe mogą ujawnić się nawet po 50 latach od pierwszej ekspozycji na ich działanie. Narażenie na pył azbestowy może być przyczyną następujących chorób układu oddechowego: pylicy azbestowej, zmian opłucnych, raka płuc, międzybłoniaków opłucnej i otrzewnej, nowotworów o wysokiej złośliwości.

Aby zmniejszyć ryzyko chorób powodowanych azbestem należy przede wszystkim ograniczyć emisję pyłu azbestu przez rozeznanie, czy w najbliższym otoczeniu znajdują się wyroby zawierające azbest, gdzie i jak duże są to powierzchnie, a następnie gdzie to możliwe, należy we własnym zakresie powierzchnie utwardzane odpadami azbestowymi (podwórka, podjazdy, podłoga w budynkach) zabezpieczyć materiałami trwałymi (wylewki betonowe, asfaltowe itp.). Jeśli zabezpieczenie materiałów zawierających azbest na terenie posesji we własnym zakresie jest niemożliwe to do czasu rozwiązania problemu należy unikać wykonywania prac powodujących wzmożone pylenie (ścierania, łamania, kruszenia i miażdżenia). Nie należy materiałów zawierających azbest wywozić czy też porzucać w miejscach do tego nie przeznaczonych.

Produkcja wyrobów azbestowych została ostatecznie zakończona na terenie naszego kraju 28 września 1998 roku. Do 31 grudnia 2032 roku muszą one być usunięte z otoczenia człowieka.

W celu likwidacji szkodliwego oddziaływania wyrobów azbestowych na środowisko Gmina Pelplin od 2009 r. realizuje program usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest. Zgodnie z jego założeniami osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe, co roku mogą złożyć wniosek o udzielenie dotacji celowej na realizacje przedsięwzięcia polegającego na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu odpadów azbestowych powstałych  w wyniku wymiany pokrycia dachowego. Nabór wniosków odbywa się zazwyczaj na początku roku kalendarzowego o czym informujemy na stronie  internetowej miasta Pelplina oraz na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.

Jeśli chcesz usunąć ze swojej posesji materiały z azbestem – pamiętaj prace przy usuwaniu materiałów zawierających azbest mogą prowadzić tylko firmy posiadające odpowiednie wyposażenie techniczne i zatrudniające przeszkolonych pracowników. Samodzielne usuwanie tego typu wyrobów jest zabronione.

Prace związane z naprawą lub usunięciem materiałów budowlanych zawierających azbest, powinny być zgłoszone przez właściciela posesji do Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tczewie, najpóźniej na 30 dni przed terminem ich wykonania.

Zdemontowany eternit nie może być powtórnie wykorzystany.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Pelplin jest wspierane przez Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.