Akty prawne

Centralne

24 kwietnia 2003 roku Sejm RP uchwalił Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa ta sytuuje organizacje pozarządowe w systemie ustrojowym Rzeczpospolitej Polskiej. Reguluje najważniejsze, podstawowe dla działania inicjatyw społecznych obszary jakimi są kwestie związane z wolontariatem i stworzeniem zachęt dla postaw filantropijnych a przede wszystkim współpraca władz publicznych z sektorem pozarządowym.

Poniżej w piklach do pobrania znajduje się pełna treść wspomnianej ustawy, a także przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Zachęcamy do zapoznania się z treścią wyżej wspomnianych aktów prawnych.

Lokalne

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek tworzenia programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Poniżej w plikach do pobrania znajduje się uchwała w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Pelplin z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008 oraz program, który określa obszary i formy współpracy Samorządu Miasta i Gminy Pelplin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.